Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:372 (2004-2005)
Innlevert: 12.01.2005
Sendt: 13.01.2005
Besvart: 21.01.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Anser statsråden at den praksis han beskriver i svar av 23. desember 2004 og som er delvis gjengitt nedenfor, er fulgt opp og lagt til grunn når Beiarn og Saltdal slås sammen til et lensmannsdistrikt?

Begrunnelse

Det vises til mitt spørsmål til justisministeren, datert 16. desember 2004, og justisministerens svar av 23. desember 2004.
I svaret heter det blant annet: "I mange politidistrikter er det valgt løsninger innenfor en regionmodell. I disse tilfellene etableres større driftsenheter med et administrativt samordningsansvar overfor flere lensmannskontorer. For øvrig opprettholdes lensmannsdistriktene i regionen som selvstendige tjenesteenheter hvor lensmannen har ansvaret for polititjenesten og sivile rettspleiegjøremål."
Beiarn og Skjerstad var et lensmannsdistrikt fram til 31. desember 2004, og lensmannskontoret lå på Moldjord i Beiarn. Fra 1. januar 2005 ble Skjerstad og Bodø slått sammen til en kommune. Ved kgl.res. av 24. september 2004 ble det bestemt at fra 1. januar 2005 skal en tjenesteenhet utføre polititjenesten i den "nye" Bodø kommune. Videre ble det bestemt at Beiarn skal slås sammen med Saltdal til ett lensmannsdistrikt. Et enstemmig kommunestyre i Beiarn gikk mot denne organiseringen. Senere har kommunestyret krevd at saken blir tatt opp til ny vurdering, vedtaket gjort om og at Beiarn blir eget lensmannsdistrikt. Beiarn kommune begrunner sitt krav med henvisning til store avtander og meget vanskelige kommunikasjonsforhold vinterstid på grunn av to fjelloverganger. Videre anses det som viktig for kommunen og for lokalsamfunnet å ha egen lensmann med fast lokal tilstedeværelse. Viktige stikkord i begrunnelsen for dette er lokalkunnskap, nærhet, trygghet, tillit og tilgjengelighet. God kvalitet og tilgjengelighet i forhold til lensmannens sivilrettslige gjøremål er også sterkt vektlagt.
Beiarn kommune ser positivt på at et framtidig Beiarn lensmannsdistrikt inngår i den regionale driftsenheten i Indre Salten, med vaktmessig og administrativt samarbeid med Saltdal, Fauske og Sørfold. Når det gjelder statsrådens svar på mitt spørsmål av 16. desember 2004, er det etter min vurdering godt samsvar mellom innholdet i dette svaret (jf. sitatet ovenfor) og kommunens ønsker. En klar forutsetning er imidlertid at Beiarn blir eget lensmannsdistrikt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg forstår Beiarn kommunes ønske "om å få beholde sin lensmann".

I og med at det ble bestemt ved kgl.res. av 24. september 2004 at kommunene Bodø og Skjerstad fra 1. januar 2005 betjenes av én tjenesteenhet som følge av kommuneslåingen, var det ikke noe grunnlag for å opprettholde Beiarn lensmannsdistrikt som egen tjenesteenhet. Saltdal og Beiarn kommuner er fra og med 1. januar 2005 et lensmannsdistrikt. Lensmannen (distriktslederen) har sitt tjenestested på Rognan. Tjenestestedet på Moldfjord opprettholdes.

De av kommunens nevnte momenter om lokalkunnskap, nærhet, trygghet, tillit og tilgjengelighet vil bli ivaretatt på en god måte i fellesskap med Saltdal. Det bør jo også påpekes at det ikke har vært aktuelt at Beiarn og tidligere Skjerstad kommune skulle ha hver sin egen lensmann. Skjerstad kommune med kommunesenteret på Misvær har som kjent tidligere blitt betjent av en lensmann på den andre siden av Beiarfjellet i Moldjord.

Det nye lensmannsdistriktet blir inntil videre en del av "samarbeidsregionen Indre" som da omfatter lensmannsdistriktene Sørfold, Fauske, samt Saltdal og Beiarn. Regionsamarbeidet er en ordning som er lokalt avtalt med varighet foreløpig ut året 2005, men som forventes videreført. Det fungerer meget bra i følge politimesteren. Jeg har tillit til at politimesteren og lensmannen for det nye distriktet, i dialog med kommunen, etablerer et godt totaltilbud for kommunens innbyggere. Det vil bli foretatt en vurdering av endringer i distriktsstrukturen i forbindelse med evalueringen av fase 2 i politireformen som skal gjennomføres i løpet av 2 år.