Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:384 (2004-2005)
Innlevert: 13.01.2005
Sendt: 14.01.2005
Besvart: 20.01.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Hva vil finansministeren gjøre for å forhindre at rammevilkårene for norske sirkus som hyrer utenlandske artister blir så umulige å drive under at denne formen for kultur opphører i Norge?

Begrunnelse

Sirkus er en klassisk underholdningsform med lange tradisjoner, og ikke minst et fargerikt kulturinnslag til glede for mange. Norske sirkus sliter imidlertid under vanskelige rammebetingelser.
Etter endringen av regelen om opphold for utenlandske artister i artistskatteloven, jf. Ot.prp. nr. 34 (2003-2004), kan utenlandske artister kun oppholde seg i Norge i 9 måneder i en treårsperiode, dvs. i snitt 3 måneder pr. år mot tidligere 6 måneder hvert år. Er oppholdet lenger blir artistene ansett som skattemessig bosatt i Norge. Dette fører til en større skattebyrde for artistene, samt en plikt til å sette seg inn i et komplekst norsk regelverk. For disse artistene, som vanligvis følger sirkuset i sommerhalvåret (6 måneder) hvert år, men ellers er bosatt i hjemlandet, gir dette incentiv til heller å søke engasjement i andre land. Dette skaper følgelig vanskeligheter for norske sirkus i forhold til reengasjering av gode artister, og gir dem en ulempe i konkurransen med sirkus i andre land om de beste artistene. Øvrige europeiske land har ikke en tilsvarende tidsbegrensning for sine sirkus når det gjelder artistenes engasjementsperiode. I praksis blir konsekvensen av regelverket slik det nå foreligger at sirkusene mister de gode artistene.
Ettersom få sirkus var klar over endringen før etter sesongen 2004, har de fleste artister sist sesong allerede benyttet 6 måneder i sommer, og kan kun følge sirkuset 3 måneder neste sommer, uten å bli ansett som bosatt i Norge.
Dette gjør problemstillingen prekær, hvilket krever en snarlig løsning.
En mulig løsning kunne vært å gi tilpassede forskriftsbestemmelser for sirkus i tilknytning til ovennevnte bestemmelse for å sikre artisttilgangen og eksistensen til denne formen for kultur.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Endringen i artistskatteloven kom som en konsekvens av at reglene i skatteloven om hvem som skal anses skattemessig bosatt i Norge ble endret med virkning for 2004. Men også før denne endringen ble artister som oppholdt seg i Norge i minst 6 måneder ansett som bosatt i riket selv om oppholdet var midlertidig.

At personer anses som bosatt i riket, innebærer at de blir globalskattepliktige. Kommer artistene fra et land Norge har skatteavtale med, vil imidlertid skatteavtalene regelmessig føre til at de forblir skatteavtalemessig bosatte i sitt hjemland. Dette innebærer at de i Norge bare blir beskattet for den artistinntekten som har sin kilde her.

Artistskatten er en meget forenklet bruttoskatteordning med lav sats for artister som ikke er bosatt i Norge. For noen gir dette en gunstig skatt, mens det for andre artister med store utgiftsposter kan være mindre gunstig enn vanlig skatt.

De fleste utenlandske artister vil være fullt skattepliktig i sine hjemland for sine inntekter i Norge. De vil da etter skatteavtalen med vedkommende land ha rett til fradrag i hjemlandets skatt for den norske artistskatten. Dersom de går over på vanlig norsk skatt, vil de i stedet ha rett til fradrag for denne. I Norge vil artister som anses bosatt her ha krav på standardfradrag ved de fire første ligningene. De kan imidlertid velge fradrag etter skattelovens alminnelige regler. Det er derfor ikke så lett å forstå at den samlede skattebyrden i Norge og hjemlandet, sett under ett, skulle bli så vesentlig forskjellig om de undergis artistskatt eller vanlig skatt.

En regelendring om utvidelse av artistskattelovens virkeområde, med tilsvarende innskrenkning av bostedsbasert beskatning her, ville etter dette trolig ha begrenset skatteeffekt for mange i den aktuelle gruppen.

Også artister som anses bosatt i utlandet og som beskattes i Norge etter artistskatteloven må forholde seg til norske ligningsmyndigheter dersom de vil ha de fradrag som artistskatteloven åpner for. Det er etter min mening derfor ikke urimelig mer byrdefullt å skulle pålegge dem selvangivelsesplikt når de anses skattemessig bosatt i Norge.

De nye reglene i artistskatteloven kan ikke fravikes ved en forskrift. Dersom sirkusartister skulle særbehandles måtte det skje ved en lovendring. Jeg finner det lite heldig å skulle forskjellsbehandle en gruppe artister i forhold til andre i artistskatteloven. Vi bør i stedet holde på de generelle kriterier for når et artistoppdrag i Norge går over fra å følge artistskatteloven (for ikke-bosatte) til å følge skatteloven (for bosatte).