Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:399 (2004-2005)
Innlevert: 18.01.2005
Sendt: 19.01.2005
Besvart: 25.01.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Ved behandling av St.prp. nr. 42 (2003-2004) ble det vedtatt at Kystjegerkommandoen skal opprettholdes på Trondenes.
Kan statsråden bekrefte at Kystjegerkommandoen på Trondenes ikke skal bygges ned og at arbeidsplasser ikke flyttes derfra, og hvilke planer foreligger for Kystjegerkommandoen i forhold til å bruke profesjonelt vervet personell og hvilke konsekvenser får dette for Trondenes?

Begrunnelse

Senterpartiet er opptatt av å beholde Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge for å sikre vår suverenitet og territoriale rettigheter i nordområdene. Harstadområdet er tidligere blitt lovet et stort antall arbeidsplasser gjennom Forsvaret, hvor Alliert Treningssenter og Kystjegerkommandoen er to av de sentrale enhetene. Gjennom media har vi fått ulike uttalelser om hva som foreligger av planer for Kystjegerkommandoen. Undertegnede var på besøk ved Alliert Treningssenter i Harstad 6. januar og ble der brifet om blant annet Kystjegerkommandoen på Trondenes. Forsvarets personell på stedet kunne ikke kommentere framtidige planer for Kystjegerkommandoen, og undertegnede tar derfor opp Kystjegerkommandoen på Trondenes sin plass i planene for det framtidige Forsvaret.
I forhold til profesjonaliseringa av Forsvaret er det også kommet inn bekymringsmeldinger i forhold til hvilke konsekvenser dette kan få for Kystjegerkommandoen i Harstad, blant annet i forhold til Forsvarets innsatsstyrke/sjø og til en eventuell sentralisering av soldatutdanninga.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 19. januar 2005 med spørsmål fra stortingsrepresentant Åslaug Haga vedrørende virksomheten ved Kystjegerkommandoen (KJK) på Trondenes.

Det vises videre til brev til Stortingets president av 19. januar 2005 med svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg vedrørende soldatutdanning ved Kystjegerkommandoen (KJK) på Trondenes.

Ved behandling av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004), vedtok Stortinget bl.a. at KJK skulle opprettholdes på Trondenes. Et slikt vedtak kan selvsagt bare endres av Stortinget selv.

Som følge av Stortingets vedtak, ligger det derfor fast at KJK videreføres på Trondenes. Avdelingen tilpasses for også å kunne operere integrert innenfor felles taktisk ISTAR-enhet, spesialtrent for ISTAR-relaterte oppdrag i kystsonen. KJK vil være en mobil kapasitet med høy grad av kontinuitet av både befal og mannskaper. Disse vil trene sammen med norske og allierte styrker fra så vel Olavsvern som fra Hærens styrker i Indre Troms, Ramsund og Åsegarden.

KJK vil, sammen med øvrige ISTAR-kapasiteter, ha et stort bruksområde og vil være godt egnet til krisehåndtering, ikke minst nasjonalt. Avdelingens egenart, med svært avansert materiell, krever høy kompetanse, spesielt av mannskapene. Et økt innslag av vervede er derfor ønskelig for å øke anvendbarheten, reaksjonsevnen og kvaliteten til KJK. Konsekvensen av denne dreiningen vil være at det på sikt blir noe færre vernepliktige og at andelen vervede øker. Dette bidrar til å gjøre Trondenes til et attraktivt tjenestested for så vel befal som for vervede og vernepliktige.

I Sjøforsvaret vil det, på lik linje med øvrige deler av Forsvaret, kontinuerlig foretas en vurdering av organisasjonen med sikte på en best mulig utnyttelse av de økonomiske rammene som stilles til disposisjon.

Når det gjelder soldatutdanningen, har generalinspektøren for Sjøforsvaret bekreftet at det i dag ikke foreligger planer om å flytte denne bort fra Trondenes.