Skriftlig spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:402 (2004-2005)
Innlevert: 19.01.2005
Sendt: 20.01.2005
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 26.01.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Vil kommunalministeren ta et initiativ slik at det blir etablert et regelverk som sikrer handikappede gratis bilparkering på offentlige parkeringsanlegg, uavhengig av om parkeringsanlegget administreres av kommunene selv eller av private selskap?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Som ansvarlig blant annet for regelverket om offentlig parkeringsregulering er spørsmålet oversendt meg til besvarelse fra kommunal- og regionalministeren.

Forflytningshemmede kan etter behovsprøving tilstås særlige rettigheter på parkeringsplasser der regulering, drift og håndheving ivaretas av det offentlige ved en kommune eller et parkeringsselskap eiet av en kommune. Rettighetene fremgår av forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede og synliggjøres gjennom en særskilt kommunalt utstedt parkeringstillatelse.

Jeg er kjent med at de senere års utvikling, med ekspansjon i den private parkeringsnæringen og endret organisering innen deler av kommunal og annen offentlig virksomhet, kan ha medført at innehavere av parkeringstillatelser som nevnt over har fått redusert tilgang både til særskilt avsatte parkeringsplasser og til avgiftsfri parkering generelt. Dette kan skyldes at en økende andel av tidligere offentlig regulerte parkeringsarealer nå drives av private parkeringsselskaper etter privatrettslige regler. Den offentlig utstedte parkeringstillatelsen gir som kjent ikke særlige rettigheter på parkeringsplasser som er privat regulert og drevet.

Regjeringen er opptatt av økt tilgjengelighet for funksjonshemmede, herunder å opprettholde særskilte parkeringsrettigheter der dette er mulig og hensiktsmessig. Vi følger derfor utviklingen nøye. I Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, lagt fram i november 2004, er flere parkeringsplasser for forflytningshemmede også lagt inn som et særlig tiltak: "Det vil bli tatt initiativ til en felles offentlig strategi for å sikre forflytningshemmede tilgang til særlige avsatte parkeringsplasser, der slike er viktige for god tilgjengelighet til vesentlige felles tjenestetilbud, som ved samferdselsknutepunkter, sykehus mv."

I en slik sammenheng vil det være naturlig også å se på praksis og utviklingen generelt i den kommunale parkeringspolitikken. Om målsettingen som nevnt over gjennomføres best ved hjelp av regelverksendringer eller alternative tiltak, vil det bli tatt stilling til etter en grundig gjennomgang av problemstillingen. Samferdselsdepartementet har startet et slikt arbeid.