Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:431 (2004-2005)
Innlevert: 24.01.2005
Sendt: 25.01.2005
Besvart: 01.02.2005 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Hva er blitt gjort for å følge opp Innst. S. nr. 222 (2002-2003) når det gjelder de ansattes vilkår og rettigheter i forbindelse med flyttingen av Sjøfartsdirektoratet?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 222 (2002-2003) står følgende:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil understreke at det må legges sterk vekt på de ansattes interesser og rettigheter ved omorganiseringen av tilsynene.
Flertallet viser til at Regjeringens mål er at flest mulig ansatte skal velge å flytte med i de tilfeller der tilsynene skal omlokaliseres, og at det derfor legges opp til ekstra stimuleringstiltak for å få dette til. Flertallet er enig i dette.
Flertallet vil videre understreke at ansatte som ikke ønsker å flytte til et nytt arbeidssted, må gis all nødvendig bistand for å sikres fortsatt arbeid. Fortsatt arbeid er den beste sikkerhet for å opprettholde inntekt og sosial sikkerhet. Flertallet mener det må gjennomføres tiltak for å imøtekomme den engstelse en del føler med tanke på at de ikke vil kunne få nytt arbeid og kanskje må leve med redusert inntekt i framtiden.
Flertallet mener at ved gjennomføringen av St.meld. nr. 17 (2002-2003) skal de ansattes interesser ivaretas gjennom:

a) Fritak fra flytteplikt etter gjeldende kriterier og forvaltningspraksis
b) Aktiv bruk av fortrinnsrett til andre statlige stillinger og slik at denne ordningen er reell
c) Sluttvederlag eller ventelønn etter gjeldende regler og forvaltningspraksis

Flertallet ser at tidligere statlige omstillingsprosesser har medført uheldige konsekvenser for de ansatte. Blant annet viste omstillingsprosessene i Posten at mange av de overtallige i ettertid ble arbeidsledige eller uføretrygdet. Det er en forutsetning at dette ikke blir resultatet etter flytte- og omstillingsprosessen av de statlige tilsynene.
Flertallet vil i denne sammenheng påpeke de langsiktige samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til arbeidsledighet og uførepensjon. Derfor må det bevilges økonomiske rammer som sikrer personellmessige tiltak og som samtidig ivaretar tilsynenes oppgaver før, under og etter en flytte- og omstillingsprosess.
Flertallet vil understreke betydningen av et nært samarbeid mellom departement og de ansattes organisasjoner i gjennomføringen av flytteprosessen, og det oppmuntres til varierte personalpolitiske tiltak for å sikre tilsynsfunksjonen før, under og etter flytteprosessen."

Det ønskes svar på hvordan dette er fulgt opp i forbindelse med den påbegynte flytteprosessen av Sjøfartsdirektoratet. Jeg har blitt kjent med at de ansatte mener at tilbudet om flyttekompensasjon praktiseres ulikt fra person til person, og at det i tillegg ikke skal være nok penger til å følge opp de omstillingsavtalene som er inngått med de ansatte. For eksempel ble det på grunn av dårlig økonomi gitt tilbud om sluttpakker med maksimalt 9 måneder med full lønn ved studier i stedet for 3 år som avtalt.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Flyttingen av Sjøfartsdirektoratet skal gjennomføres som forutsatt, samtidig som sentrale oppgaver på sjøsikkerhetsområdet og øvrige basisfunksjoner blir ivaretatt. Hensynet til de ansatte ivaretas ved at både de medarbeidere i direktoratet som ikke finner å kunne flytte med til Haugesund, de som pendler i en periode og de som flytter permanent, får kompensasjon og godtgjørelser etter gjeldende regelverk og inngåtte lønns- og omstillingsavtaler.

Når statlig virksomhet flyttes, f.eks. fra en landsdel til en annen, kan tjenestemenn i medhold av tjenestemannsloven bli fritatt fra plikten til å flytte med for å arbeide på det nye tjenestestedet. Nærings- og handelsdepartementet har delegert myndighet til Sjøfartsdirektoratet til å innvilge slikt fritak. Direktoratets ansatte er blitt informert, både muntlig og skriftlig, om adgangen til å søke om fritak og om hva dette innebærer.

I henhold til tjenestemannsloven får tjenestemenn fortrinnsrett til annen statlig stilling i inntil ett år etter fratreden ved fritak fra flytteplikt. Fortrinnsretten kan bare benyttes dersom vedkommende fyller de faglige og personlige egenskapene for stillingen. Overtallighetsattest utstedes av arbeidsgiver.

Ved fritak fra flytteplikten kan ventelønn tilstås på visse vilkår. Sjøfartsdirektoratets ansatte er blitt informert om adgangen til å søke ventelønn.

Når det gjelder samarbeid mellom departement og ansattes organisasjoner, som det henvises til i Innst. S. nr. 222 (2002-2003) om statlige tilsyn, er dette fulgt opp mellom forhandlingspartene, Moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene.

For så vidt gjelder flyttekompensasjon vil denne bli gitt likt til alle som flytter og var ansatt i direktoratet før flyttevedtaket. For dem som ble tilsatt etter flyttevedtaket begrenses kompensasjonen.

Sjøfartsdirektoratet har for øvrig opprettet et servicekontor i anledning flyttingen, og tilbyr pensjonsrådgivning samt utredning av skattespørsmål mv.