Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:454 (2004-2005)
Innlevert: 28.01.2005
Sendt: 31.01.2005
Besvart: 08.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Vil miljøministeren ta initiativ til stopp i anleggsarbeidene for Ringvei Nord i Tønsberg, slik at man blant annet kan se på ny trasé langs Vellebekken eller avbøtende tiltak?

Begrunnelse

Byggingen av den såkalte Frodeåstunnellen i Tønsberg pågår som fase 1 av Veipakke Tønsberg. Tønsberg bystyre har vedtatt tre reguleringsplaner som samtidig oppfattes som å være byggetillatelse for Statens vegvesen. En omstridt tolking av regelverket gjorde at man ikke ble pålagt å konsekvensutrede fase 1. Etter forrige kommunevalg ba Tønsberg bystyre samferdselsministeren om å gi kommunen en tenkepause for å kunne vurdere enklere veiløsninger. Blant miljøorganisasjoner og naturvernere har det ikke minst vært stor bekymring for at fase 1 av veipakka skulle skade Ramsarområdet Ilene og Presterødkilen. Tønsberg bystyre vedtok i 2004 å innføre bygge- og delingsforbud for området som er omfattet av de tre reguleringsplanene. Formålet var å se nærmere på faren for skader på Ramsarområdet.
Senere samme år underkjente fylkesmannen i Buskerud bygge- og delingsforbudet. I et tidligere spørsmål til miljøvernministeren før jul 2004, ble det svart at Vegvesenets rett til å gjennomføre byggingen ved en vedtatt reguleringsplan og kommunens manglende rett til nyregulering, vil bli vurdert i den gjennomgangen av plan- og bygningslovene som nå foregår.
På nyåret 2005 avdekkes det at Statens vegvesen er ansvarlig for ødeleggelser i Ramsarområdet på Korten, ved å pumpe utslipp fra veiarbeidet inn i våtmarksområdet. Fylkesmannen har anmeldt Statens vegvesen for miljøkriminalitet, men arbeidet er ikke stoppet i påvente av en gransking.
Samtidig blir det klart at Direktoratet for naturforvaltning har gitt beskjed om at tiltakshaver må se på nytt trasévalg eller avbøtende tiltak for vei langs Vellebekken som er en del av veipakkas fase 1. Tønsberg kommune har på nytt i møte i Utvalg for Plan og Finans 24.1. understreket at Vegvesenet bygger vei mot kommunens vilje, men at man står uten mulighet til å stanse arbeidet. Kommunen ber derfor Vegvesenet å stoppe, men uttalelser herfra tyder på at Vegvesenet mener at det er deres rett å kunne bygge veien, og at man derfor ikke akter å se på Direktoratets for naturforvaltnings anbefaling om ny trasé.
Å utelate og foreta en slik revurdering som DN har påpekt, er et bevisst valg om å sette hensynet til miljøet og Ramsarområdet til side, stikk i strid med føre-var-prinsippet som ligger til grunn for norsk naturforvaltning. Ramsarsekretariatet har allerede utbedt norske myndigheter en forklaring på situasjonen i Tønsberg. Samtidig har Vegvesenet to ganger i løpet av et halvt års anleggstid gjort ulovlig skade i Ramsarområdet, noe som setter Norges forpliktelser etter konvensjonen i fare ("å bevare områdets økologiske karakter"). Ødeleggelsene i Ilene innebærer fare for at området havner på Ramsars "svarteliste", Montreux-lista. Alt dette er forhold som tilsier en tenkepause for at vi kan være helt sikre på at vi ikke foretar noe som bryter våre internasjonale forpliktelser.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Innledningsvis vil jeg peke på at det igangsatte arbeidet med Ringvei Nord i Tønsberg er i tråd med godkjent reguleringsplan i fase 1 av Tønsbergpakken. Jeg registrerer at forhold vedrørende fase 1 også er tatt opp i forbindelse med høringen av konsekvensutredningen for Tønsbergpakken fase 2. Utredningsprogrammet for fase 2 ble forelagt Miljøverndepartementet i april 2003, og departementet hadde ingen merknader til dette. Vestfold fylkeskommune, som er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen, har opplyst at de legger opp til å behandle utredningen i april 2005. Konsekvensutredningen vil bli lagt til grunn i den påfølgende planprosessen for fase 2.

På grunn av nærheten til de sårbare naturreservatene Ilene og Presterødkilen, som også har status som Ramsarområder, er det særdeles viktig at arbeidet med prosjektene i Tønsbergpakken utføres på en måte som ivaretar hensynet til verneverdiene. Dette hensynet var en premiss i planleggingen av Ringvei Nord. Derfor ser jeg svært alvorlig på hendelser knyttet til veiutbyggingen som kan ha konsekvenser for verneverdiene i naturreservatene. En slik hendelse fant som kjent sted i desember 2004, da forurensende utslipp ble tilført bekkesystem som drenerer til Ilene naturreservat. Arbeidet med å fjerne forurensede masser er igangsatt, basert på tiltaksplan godkjent av fylkesmannen i Vestfold. Det vil også bli gjennomført analyser for å avdekke om naturreservatet er påført skader som følge av utslippet.

Direktoratet for naturforvaltning har orientert Ramsarsekretariatet om hendelsen. Direktoratet vil også i tiden som kommer etter behov holde sekretariatet orientert om situasjonen for Ramsarområdet.

Hendelsen fremstår som et eksempel på hvor viktig det er å ha gode rutiner for oppfølging av miljøoppfølgingsprogrammet for anleggsfasen i prosjektet. Fylkesmannen i Vestfold har tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen Region Sør i nær framtid for å drøfte hvordan denne oppfølgingen kan styrkes.

I og med at de pågående anleggsarbeidene skjer i tråd med godkjent reguleringsplan, finner jeg ingen grunn til å ta initiativ til å stanse disse. Jeg forutsetter at arbeidene heretter skjer i tråd med fastsatt miljøoppfølgingsprogram. Løsninger for avbøtende tiltak utover dette må eventuelt vurderes av ansvarlige myndigheter på lokalt og regionalt nivå.