Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:455 (2004-2005)
Innlevert: 28.01.2005
Sendt: 31.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hvilke rammer vil gjelde for innvilgelse og rettigheter knyttet til innvilgelsen av varig arbeids- og oppholdstillatelse for de som har fått MUF, hvor mange vil det gjelde, og hva vil skje med de som har mistet jobb på grunn av bortfall av midlertidig arbeidstillatelse og for de som er sykemeldt?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: De nærmere rammer for å gi arbeidstillatelse til irakere som har hatt såkalt MUF-tillatelse er ennå ikke endelig avklart. Kommunal- og regionaldepartementet utarbeider for tiden et høringsbrev til en forskriftsbestemmelse som vil regulere dette. Under høringen vil det på vanlig måte bli gitt anledning til å komme med synspunkter på de vilkår som departementet foreslår. Høringsbrevet vil bli sendt ut i løpet av februar/mars.

Jeg er svært opptatt av å understreke at muligheten til få arbeidstillatelse ikke innebærer et amnesti og en åpning for alle tidligere MUF-ere til å få bli i Norge. Mitt utgangspunkt er at dette vil være arbeidsinnvandring, og at vilkårene derfor i stor grad vil sammenfalle med de vilkår som allerede i dag gjelder for arbeidssøkende til Norge. Det vil likevel være en forskjell ved at jeg for denne gruppen også vil åpne for ufaglært arbeidskraft.

Det er integreringen i Norge gjennom arbeid og evnen til å forsørge seg selv som er avgjørende. Dette understrekes ved at vi i løpet av februar vil i sette kraft en særforskrift som presiserer at denne gruppens langvarige opphold i Norge i seg selv ikke skal danner grunnlag for tillatelse her i riket. Personer som ikke kan arbeide på grunn av sykdom og personer som har mistet sitt arbeide vil ikke bli omfattet av forslaget om å åpne for arbeidstillatelser. Som andre arbeidsinnvandrere vil også de som mister arbeidsforholdet etter å ha fått en ordinær arbeidstillatelse, men før de har rett til bosettingstillatelse, bli pålagt å reise hjem.

For ordens skyld vil jeg imidlertid opplyse at de fleste i denne gruppen i lengre tid har hatt anledning til å jobbe i Norge, til tross for avslag på ordinær tillatelse. Jeg vil også opplyse om at reglene om sterke menneskelige hensyn og tilknytning til riket på vanlig måte vil gjelde ved behandlingen av disse sakene. Det kan derfor være helsemessige forhold som gjør at enkelte som ikke er i arbeid vil få tillatelse til å bli i Norge.