Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:461 (2004-2005)
Innlevert: 01.02.2005
Sendt: 02.02.2005
Besvart: 09.02.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): I 2002 søkte en gruppe grunneiere om tillatelse til å bygge småkraftverk i nedre del av Åbødalsvassdraget. De har ikke mottatt svar.
Hvilken status har denne søknaden i dag?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Brødrene Selvik AS sendte melding datert 13. november 2002 til NVE om planer for bygging av et kraftverk i Åbødalen for en felles utnyttelse av Nordelva og Tverråna. NVE har i brev av 9. januar 2003 til Brødrene Selvik AS konkludert med at den planlagte utbyggingen kan være til skade eller ulempe for allmenne interesser i en slik grad at det vil være nødvendig med konsesjon etter vannressursloven § 8. På grunn av tiltakets størrelse opplyste NVE at prosjektet også måtte avklares i forhold til Samlet plan.

Utbygger har i brev av 18. februar 2004 søkt om fritak for behandling i Samlet plan. Den 11. juni 2004 fremmet Regjeringen St.prp. nr. 75 (2003-2004) om Supplering av Verneplan for vassdrag. Åbødalsvassdraget i Rogaland er blant vassdragene Regjeringen foreslår vernet. Vannressursloven § 22 første ledd gir vassdragsmyndigheten adgang til å utsette behandlingen av en konsesjonssøknad der tiltaket berører et vassdrag som er under vurdering for vern. I tråd med denne bestemmelsen har NVE, i samråd med fylkesmannen i Rogaland, lagt behandlingen av søknaden om unntak fra Samlet plan i bero inntil Stortinget har behandlet St.prp. nr. 75 (2003-2004).