Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:493 (2004-2005)
Innlevert: 10.02.2005
Sendt: 10.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Trondheim har den laveste dekningsgraden av studentboliger og noen av de høyeste prisene på private hybler. Blant dagens studentboliger finnes mange som er så nedslitte at de må rives. På tross av dette er det gitt tilskott til kun to enheter for 2005. Den lave tildelingen kommer svært overraskende, og vil resultere i utsatt utbygging eller en finansiering som gir økt husleie for studentene.
Er dette i samsvar med de vedtak Stortinget har gjort om økt studentboligbygging og lik dekningsgrad for studiestedene?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Det ble søkt om støtte til rundt 2 000 tilsagn i 2005. Rammen for nye tilsagn til studentboligbygging i 2005 gav rom for å realisere 314 nye tilsagn. Departementet har fordelt tilsagnene bl.a. ut fra eksisterende dekningsgrad ved det enkelte studiested, situasjonen på det private leiemarkedet og andre særskilte faktorer knyttet til studiested.

Trondheim fikk tilsagn om to nye hybelenheter. Dette vil fullfinansiere prosjektet Nedre Singsakerslette. Tall innrapportert fra studentsamskipnadene i forbindelse med søknad om tilsagn for 2005 viser at Studentsamskipnaden i Bergen, Oslo- og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad og Studentsamskipnaden i Buskerud i 2005 alle har lavere dekningsgrad enn Trondheim. Studentsamskipnaden i Ås har store utfordringer knyttet til at det er et lite lokalt leiemarked. Samlet har disse fire studentsamskipnadene fått nærmere 300 av de 314 tilsagnene i 2005. Viser for øvrig til at Studentsamskipnaden i Trondheim har vært prioritert ved tildeling av tilsagn tidligere år.

I lys av ovennevnte vurderte departementet det som mest hensiktsmessig å prioritere andre studentsamskipnader i større grad enn Trondheim i denne omgang.