Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:502 (2004-2005)
Innlevert: 15.02.2005
Sendt: 16.02.2005
Besvart: 25.02.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva kan statsråden gjøre for å bidra til opprydding på smelteverkstomten i Odda, og hva kan staten bidra med når det gjelder framtidig utvikling av området?

Begrunnelse

Etter konkursen ved Odda Smelteverk er det satt i gang en spennende prosess med å utvikle den gamle smelteverkstomten, sentralt i Odda. Det foreligger ulike ideer til hvordan tomten kan tas i bruk. Målet er at prosjektene som settes i gang på tomten skal kunne brukes til revitalisering av Odda-samfunnet, gjennom en kombinasjon av næringsutvikling og kulturformål. Både utvikling av ny aktivitet, og opprydding på tomten vil bli dyrt. Dette løftet kan ikke overlates til Odda kommune aleine. Storsamfunnet har et ansvar for å bidra til utvikling av ny aktivitet i indre Hardanger. Gjennom kraftutbygging og industrisatsing i forrige århundre har Odda bidratt med store verdier til norsk samfunnsbygging. Når industrien nå ikke kan bære dette samfunnet aleine, bør staten derfor ta aktivt del i prosessen med å gi området flere bein å stå på. Dette gjelder både i forhold til framtidig utvikling av smelteverkstomten, og i forhold til oppryddingen. Odda kommunestyre har fattet et enstemmig vedtak hvor det heter at kommunestyret går inn for at "tidligere eier av Odda Smelteverk AS Philipp Brothers blir stilt ansvarlig for å finansiere både fjerning av forurensing og opprydding på tomta". Det er fare for at saken kan ende i retten. Både når det gjelder saken mot Philipp Brothers og i forhold til midler til utvikling vil statlig bistand og statlige midler være til stor hjelp.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Odda kommune har vært omstillingskommune i to perioder. Den første var i årene 1982-1987, parallelt med ombyggingen i Tyssedal.

Andre perioden Odda kommune hadde omstillingsstatus, var i årene 1996-2003, og de fikk i denne perioden ca. 17 mill. kr i omstillingsmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg har Hordaland fylkeskommune og Odda kommune også bidratt med betydelige midler. Hovedmålsettingen med omstillingsarbeidet i Odda har vært å bidra til å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i en periode med omstillingsbehov. I omstillingsarbeidet ble det lagt stor vekt på å få til industriell knoppskyting og nyskapende næringsutvikling.

Odda kommune har i dag er arbeidsledighet på 4,0 pst., og de har det siste året har en nedgang i arbeidsledigheten.

Gjennom ansvarsreformen i 2003 fikk fylkeskommunen som regional utviklingsaktør et betydelig ansvar for næringsutviklingen i eget fylke. Fylkeskommunene skal i samarbeid med det regionale partnerskapet fordele rammer til de operative aktørene. Dette innebærer at fylkeskommunen, i langt større grad enn tidligere, kan prioritere geografiske områder som de mener bør få økt oppmerksomhet. Denne løsningen er også mindre byråkratisk enn den gamle ordningen, da Kommunal- og regionaldepartementet tildelte omstillingsstatus. Jeg mener prinsipielt at fylkeskommunen og det regionale partnerskapet er nærmere og bedre i stand enn staten til å gjøre de riktige vurderingene og prioriteringene. Det vil derfor være opp til dem å avgjøre om Odda skal prioriteres fremfor andre regioner i Hordaland.

Det viktigste Regjeringen kan gjøre, er å føre en økonomisk politikk som kan bidra til å gjøre norsk næringsliv mer internasjonalt konkurransedyktig. Gjennom å bedre de generelle rammebetingelsene som for eksempel å redusere skattenivået, bidrar Regjeringens politikk blant til lavt rentenivå, lav inflasjon og gunstige valutakurser. Dette er spesielt viktig i lokalsamfunn og regioner hvor konkurranseutsatte virksomheter er lokalisert.

Når det gjelder forurensningen på smelteverkstomten, har forurensningsmyndigheten anledning til å gi pålegg om undersøkelser og/eller oppryddingstiltak overfor den ansvarlige etter forurensningsloven. I de tilfellene der den opprinnelige forurenser ikke lenger eksisterer, for eksempel pga. konkurs, og det heller ikke finnes andre ansvarlige etter forurensningsloven, kan forurensningsmyndigheten vurdere å dekke hele eller deler av kostnadene ved undersøkelsene eller oppryddingen.

Jeg er kjent med at Statens forurensningstilsyn (SFT) i 2004 bevilget 600 000 kr til Odda kommune for å sikre at kartlegging av grunnforurensningen på smelteverkstomten kunne gjennomføres. SFT vil vurdere å melde krav om refusjon av dette beløpet inn til konkursboet til Odda Smelteverk AS. På bakgrunn av den kartleggingen som gjøres, og på bakgrunn av SFTs inspeksjon på området, vil SFT vurdere å rette pålegg om opprydding mot bostyret. Det kan også vurderes å rette et slikt krav mot de tidligere eierne av Odda Smelteverk AS. Dersom slike krav ikke fører frem, vil SFT vurdere å bidra med ytterligere midler under oppryddingsfasen.