Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:506 (2004-2005)
Innlevert: 16.02.2005
Sendt: 17.02.2005
Besvart: 01.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Kan forsvarsministeren gi en oversikt over antall arbeidsplasser i Forsvaret fordelt på kommuner og fylker i årene 1980, 1990, 2000 og 2004, hvilke kommuner som pga. nedbemanningen i Forsvaret har fått en såkalt omstillingsstatus, og hvor mange arbeidsplasser som er skapt med utgangspunkt i denne omstillingen?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. februar 2005 med spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Arnstad om utviklingen i forsvarsarbeidsplasser de siste 25 år fordelt på fylker og kommuner, hvilke kommuner som har fått omstillingsstatus og effekten av omstillingstiltakene.

Det foreligger ikke et direkte, kvalifisert tallgrunnlag for umiddelbart å utarbeide de ønskede oversikter over antall arbeidsplasser i Forsvaret fordelt på kommuner og fylker for årene 1980, 1990, 2000 og 2004. Blant annet er en del historiske tall mangelfulle, og de er heller ikke uten videre sammenlignbare.

Regionalpolitiske forhold knyttet til omleggingen av Forsvaret er omtalt i St.prp. nr. 45 (2000-2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005. Hensikten med omstillingen er å styrke Forsvarets operative evne og investeringsandelen av forsvarsbudsjettet. Ett viktig mål er å redusere driftskostnadene med 2 mrd. kr i forhold til et alternativ uten omstilling. En konsekvens av dette er at Forsvaret vil bli lokalisert på færre steder i landet. Omleggingen av Forsvaret innebærer også at en del kommuner og lokalsamfunn, som tradisjonelt er betegnet som forsvarsavhengige, vil bli berørt.

Med bakgrunn i de distriktspolitiske konsekvenser som følge av omleggingen i Forsvaret, har FD, i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), utarbeidet et opplegg for å håndtere de utfordringer som omleggingen vil medføre for kommuner og regioner. Det er i den forbindelse bevilget ekstraordinære omstillingsmidler for periodene 2002-2005 over forsvarsbudsjettet. KRD styrer bruken av midlene i samråd med FD, ved at KRD gir rammer for fylkene, og fylkeskommunene tildeler midler til den enkelte kommune.

Hovedmålet med omstillingsmidlene er å medvirke til etablering av alternative, varige og lønnsomme arbeidsplasser i disse kommunene. Hensikten er videre at omstillingsmidler skal være med å bidra til å skape større variasjon i næringsgrunnlaget, slik at levedyktige lokalsamfunn kan opprettholdes.

Omstillingsbevilgningene bevilges over forsvarsbudsjettet (kap. 1795 post 60), og utgjorde i alt 120 mill. kr i perioden 2002-2004, hvorav 39 mill. kr i 2002 og 40,5 mill. kr i budsjettårene 2003 og 2004. Fra og med budsjettåret 2003 ble i hovedsak alle beslutninger knyttet til regional- og distriktspolitiske virkemidler desentralisert til regionalt nivå, dvs. fylkeskommunen. Fordelingen på kommuner og fylkeskommuner fremgår av vedlagte oversikt. I forbindelse med tildelingen for 2005 er det forutsatt at berørte kommuner skal rapportere for bruken av midlene. Rapporteringen vil først foreligge våren 2006. En evaluering av effekten av tiltakene vil dermed først kunne finne sted i 2006.

KRD gav i henholdsvis 2000 og 2001 Evje og Hornnes samt Lødingen kommune en særskilt "omstillingsstatus" som følge av reduksjoner i Forsvarets aktivitet. Denne statusen er videreført ved at det bevilges midler over FDs budsjett til omstilling, jf. ovenfor. De to kommunene og andre kommuner som driver omstillingsarbeid, kan for øvrig også få faglig bistand fra Innovasjon Norge.

Vedlegg til svar:

Bevilgede omstillingsmidler fordelt på de enkelte kommuner 2002, 2003, 2004

FYLKE Kommunene TILDELING FRA KAP 1795 POST 60

2002 TILDELING FRA KAP 1795 POST 60

2003 TILDELING FRA KAP1795 POST 60

2004

Østfold Fredrikstad

Halden

Rakkestad 600 000

200 000

1 200 000 700 000

400 000

400 000 1 000 000

200 000

300 000

Hedmark Kongsvinger

Våler 1 500 000

3 500 000 800 000

4 200 000 800 000

4 200 000

Oppland Dovre

Jevnaker 375 000

625 000 500 000

500 000 500 000

500 000

Buskerud Hole/Ringerike

Kongsberg

Ål 3 000 000

921 600

778 400 2 750 000

600 000

1 750 000 2 900 000

400 000

1 700 000

Vestfold Horten

Larvik 750 000

750 000 550 000

450 000 550 000

450 000

Aust-Agder Evje og Hornnes 7 500 000 7 500 000 7 500 000

Sør-Trøndelag Rissa 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Nord-Trøndelag Levanger

Stjørdal 600 000

400 000 700 000

300 000 400 000

600 000

Nordland Bodø

Lødingen

Tjeldsund

Narvik

Andøy

Sortland

8 382 000

200 000

518 000

500 000

6 450 000

2 250 000

400 000

500 000 765 000

7 593 000

1 242 000

Troms Harstad

Sørreisa

Målselv

Bardu

Fellesprosj. fylke 500 000

600 000

1 370 000

730 000

0 637 500

1 237 500

1 187 500

1 137 500

900 000

900 000

1400 000

900 000

100 000

Finnmark Porsanger 1 700 000 3 200 000 3 200 000

SUM Alle kommuner 39 000 000 40 500 000 40 500 000