Skriftlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:508 (2004-2005)
Innlevert: 16.02.2005
Sendt: 17.02.2005
Besvart: 24.02.2005 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): Den 28. februar starter det 49. møte i FNs kvinnekommisjon i New York. Møtet vil markere at det er 10 år siden kvinnekonferansen i Beijing, og vil gjennomgå handlingsplanen herfra.
På hvilken måte vil Regjeringen følge opp signalene Stortinget gav gjennom behandlingen av Utviklingsmeldingen (St.meld. nr. 35 (2003-2004)) under dette viktige kvinnekommisjonsmøtet?

Begrunnelse

Sikring av kvinners rettigheter, en sterkere prioritering av likestillingsperspektivet og styrking av kvinners deltakelse, behovet for å styrke den seksuelle og reproduktive helsen, og problemet med vold mot kvinner og trafficking var blant de temaer som ble behørig tatt opp da Stortinget nylig behandlet Utviklingsmeldingen (St.meld. nr. 35 (2003-2004). Dette er sentrale områder som et enstemmig storting mener skal prioriteres høyt i utviklingspolitikken. På det 49. møte i FNs kvinnekommisjon som starter i New York i slutten av denne måneden, vil det bli markert at det er 10 år siden kvinnekonferansen i Beijing. Handlingsplanen fra Beijing vil bli gjennomgått og hva som er oppnådd i forhold til å styrke kvinners rettigheter i disse 10 årene, og hvor det fortsatt er behov for innsats, vil stå sentralt. Rapporten fra FNs generalsekretær fra september 2003 om fremdriften for tusenårsmålene, viser blant annet at likestillingsperspektivet er et av de områder der utviklingen er for langsom og at kvinners rettigheter må få en langt høyere prioritet. I tråd med Stortingets signaler bør derfor Norge løfte dette høyt opp på dagsorden, og det kommende møtet i FNs kvinnekommisjon er i så måte en viktig arena.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Arbeidet for å fremme likestilling mellom kjønnene og å bedre kvinners stilling er et grunnleggende mål for hele utviklingspolitikken og en sentral del av regjeringens oppfølging av St.meld. nr. 35. Regjeringen arbeider nå med en oppdatering og revisjon av Regjeringens strategi for kvinne- og likestillingsrettet utviklingssamarbeid.

Årets Kvinnekommisjon (CSW 49) har hovedfokus på gjennomføringen av Beijings handlingsplan og sluttdokumentet fra Generalforsamlingens 23.spesialsesjon. I tillegg vil kommisjonen vurdere utfordringer og strategier fremover for å styrke kvinners stilling i samfunnet. Under Kommisjonen vil Norge aktivt bidra til å få vedtatt så sterke og forpliktende tiltak som mulig.

Norge har for øvrig levert en nasjonal rapport til CSW om norsk gjennomføring. I rapporten blir bl.a. vold mot kvinner og menneskehandel tatt opp. Regjeringen har også utarbeidet en egen handlingsplan mot kjønnslemlestelse som har nasjonal og internasjonal rekkevidde.

Selv om menneskehandel ikke er et av hovedtemaene under CSW 49 er det trolig at USA vil legge frem en resolusjon om menneskehandel og denne vil Norge mest sannsynlig kunne slutte seg til. Når det gjelder vold mot kvinner har det nordiske sidearrangement under CSW 49 vold og ungdom som hovedfokus.

Norge vil i sine innlegg også støtte det sterke fokus på viktigheten av seksuell og reproduktiv helse for å oppnå tusenårsmålene, slik det også fremkommer i FNs Tusenårsprosjekts rapport.

Mer generelt vil en fra norsk side peke på at det er en forutseting for å få bredde og dybde i fattigdomsbekjempelsen at kvinners rettigheter styrkes på bred front. Det er bekymringsfullt at likestillingsrelaterte målsettinger er av de tusenårsmål der vi henger mest etter i arbeidet. Vi vil derfor støtte det syn som kommer til uttrykk i FNs Tusenårsprosjekts rapport (Sachs-rapporten), om at målrettede intervensjoner for å adressere mangel på likestilling bør være en integrert del av alle tusenårsrelaterte investeringer. Også derfor må tusenårsmålene sees i lys av det fundament kvinnekonvensjonen (CEDAW) og Beijings handlingsplan utgjør for arbeidet med likestilling og kvinners rettigheter.