Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:511 (2004-2005)
Innlevert: 17.02.2005
Sendt: 17.02.2005
Besvart: 22.02.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): På hvilken måte vil statsråden følge opp stortingsflertallets ønske om å sikre tidsskriftet Velferd tilstrekkelige budsjettmidler i 2005?

Begrunnelse

Under sosialkomiteens budsjettbehandling for 2005 understreket komiteens flertall at det er viktig å sikre fortsatt utgivelse av tidsskriftet Velferd. Det er videre på det rene at dette fagtisskriftet hører inn under Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsfelt. Bladet trenger fortløpende økonomisk støtte for å kunne forsette denne viktige faglige virksomhet på feltet trygd. Det vil derfor være av interesse å få innsikt i hvilket budsjett statsråden godkjenner, og når overføring av midler til å sikre driften er ivaretatt.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som kjent disponerer ikke departementet særskilte tilskuddmidler som kan benyttes til dette formålet. Stortinget har heller ikke bevilget særskilte midler til bladet Velferd i 2005.

Departementet har i brev av 25. mars 2004 til bladet Velferd pekt på at de må arbeide for å finne nye brukergrupper og/eller finansieringskilder som kan sikre bladet fortsatt eksistens.

Med bakgrunn i en henvendelse fra bladet Velferd av 8. februar 2005, samt stortingsflertallets ønske om å sikre tidsskriftet Velferd tilstrekkelige budsjettmidler i 2005, har departementet bedt bladet Velferd om å redegjøre for sitt arbeid med å sikre det økonomiske grunnlaget for videre utgivelse av bladet. Jeg vil vurdere saken videre når jeg har mottatt redegjørelsen, og vil orientere Stortinget på egnet måte.