Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:530 (2004-2005)
Innlevert: 18.02.2005
Sendt: 21.02.2005
Besvart: 25.02.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Hvilke tiltak har Regjeringen satt i verk for å protestere på kongens avsettelse av regjeringen i Nepal, og de påfølgende innskrenkninger i ytrings- og pressefriheten?

Begrunnelse

Tirsdag 1. februar avsatte Kong Gyanendra av Nepal landets interimregjering og erklærte unntakstilstand i landet. Han innsatte deretter seg selv som statsminister. Ledende politikere fra landets politiske partier er blitt satt i husarrest. Flere politikere skal ha flyktet fra landet og befinner seg i India.
Kongen har videre annonsert at det vil være lagt begrensninger på pressefriheten de nærmeste 6 månedene. Kongen bruker regjeringens manglende suksess med å bringe maoistene til forhandlingsbordet som grunn for kuppet/maktovertakelsen. I 1996 startet maoistgeriljaen en væpnet kamp for å erstatte monarkiet med en kommunistisk republikk. Geriljaen kontrollerer i dag 70 pst. av landområdet, og det er en fare for at denne konflikten nå trappes opp.
Siden Nepal er et av Norges hovedsamarbeidsland for bistand, og godt styresett/menneskerettigheter er et av satsningsområdene for den norske bistanden, er det særlig viktig at norske myndigheter reagerer.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Tiltakene som kong Gyanendra har iverksatt i Nepal er et alvorlig tilbakeslag for demokratiet i landet. Den stadige forverringen av menneskerettighetssituasjonen i Nepal er svært bekymringsfull og uakseptabel.

Norge har sterkt beklaget kongens avsettelse av regjeringen. Vi har erklært vår støtte til flerpartidemokrati og konstitusjonelt monarki, og vi har ved flere anledninger uttrykt alvorlig bekymring overfor innskrenkingene av menneskerettighetene. Fra norsk side oppfordrer vi Nepals myndigheter om snarest å ta skritt for å gjenopprette flerpartistyre og grunnleggende sivile og politiske rettigheter. Vi har også sluttet oss til EUs kritikk av kongens inngripen.

Vår alvorlige bekymring for situasjonen i landet er også uttrykt i møter som vår ambassadør til Nepal har hatt med medlemmer av den nye regjeringen. I likhet med øvrige vestlige land og India har vi også hjemkalt vår ambassadør til konsultasjoner.

Norge arbeider for at menneskerettighetsovergrep forfølges strafferettslig. Vi støtter overvåkingsarbeidet til den nasjonale menneskerettighetskommisjonen.

Norge støtter også den internasjonale Røde Kors-komiteens (ICRC) arbeid i Nepal.

FNs høykommissær for menneskerettigheter sendte 4. februar d.å. et meget kritisk brev til kongen med henvisning til en samtale som de to avholdt i Kathmandu. Dette brevet legger et grunnlag for oppfølgningen lokalt av de menneskerettighetsspørsmål som oppleves som de mest akutte og alvorlige for øyeblikket.

Norge vil arbeide aktivt for at det tas en beslutning under den kommende sesjonen i FNs menneskerettighetskommisjon i Genève som reflekterer den alvorlige situasjonen for menneskerettighetene i Nepal.

Vi følger med andre ord utviklingen i landet nøye og vurderer også situasjonen og betydningen for vårt utviklingssamarbeid. Det skjer i nært samarbeid med andre giverland. I løpet av de siste årene er norsk utviklingssamarbeid med Nepal i stadig større grad blitt kjennetegnet av tiltak som støtter opp om godt styresett, bekjempelse av korrupsjon, bedret offentlig finansforvaltning, fredsbyggende tiltak samt økt respekt for menneskerettighetene. Sammen med andre givere støtter Norge også Nepals program for grunnutdanning. All norsk bistand til Nepal er rettet mot eller tar hensyn til konflikten.

Sammen med andre giverland og det internasjonale samfunnet for øvrig arbeidet Norge aktivt i 2004 overfor den nepalske kongen for å bidra til gjeninnsettelse av landets regjering.

Vi vil vi vurdere utviklingssamarbeidet i lys av den nye situasjonen. Dette gjøres i nære konsultasjoner med andre sentrale giverland. En samlet holdning fra givernes side vil ha større virkning enn ensidige norske tiltak. Samtidig vil det være nødvendig å videreføre vår humanitære bistand.