Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:532 (2004-2005)
Innlevert: 18.02.2005
Sendt: 21.02.2005
Besvart: 01.03.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Bruken av beltevogn i Norge er av et meget begrenset omfang. Som følge av den nye loven om yrkestransport av 21. juni 2002 som trådte i kraft 1. januar 2003, er det ikke lenger anledning til å gi løyve til rutetransport med beltebiler. Denne kjøringen reguleres dermed fullt ut av motorferdselloven og tilhørende nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Var det Regjeringens hensikt å blokkere for beltevognkjøring da loven ble forelagt Stortinget?

Begrunnelse

I og med at beltevognbruken er marginal, så er det ikke direkte relevante å sammenligne den med Snøscooterbruk, slik prosjektet i åtte kommuner retter oppmerksomheten mot. Jeg hadde derfor satt pris på om statsråden i tillegg kunne redegjort for arbeidsomfanget ved å foreta en enkel liten forskriftsendring slik at beltevognkjøring igjen blir tillatt i et omfang som dekker det behov eksempelvis man ser er ønskelig på Høvringen.
Det vises forøvrig til skriftlig spørsmål nr. 488 (2004-2005).

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: I Ot.prp. nr. 74 (2001-2002) Om lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) skriver Samferdselsdepartementet følgende:

"Transport med beltebil har tidlegare hatt ein viss funksjon som ledd i kollektivtransporten. Etter som standarden på vegnettet og vintervedlikeholdet har vorte betre, har rutetransport med beltebil berre marginalt omfang.

Transport med beltebil i rute er regulert i to lover, etter som lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag òg gjeld for beltebil. (Opparbeidd veg som ikkje er brøyta vert rekna som utmark i høve til lova.) Transport med beltebil utanfor rute vert etter gjeldande rett i sin heilskap regulert av sistnemnde lov. Etter departementet si vurdering er det naturleg og tilstrekkeleg at all transport med beltebil vert vurdert i høve til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, utan at det skal krevjast særskilt løyve etter yrkestrafikklova for rutetransport."

Jeg legger etter dette til grunn at det var kjent at lovendringen ville medføre at transport av turister med beltebil ut i terrenget dermed ikke ville bli lovlig etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

En ev. forskrift/forskriftsendring vil måtte behandles på vanlig måte etter forvaltningslovens bestemmelser slik at interesserte og berørte parter kan fremme sine synspunkter. Etter min oppfatning vil en forskrift som skulle tillate beltebiltransport av turister ut i turterreng, innebære en prinsipiell endring i forhold til dagens regelverk og dermed kunne få konsekvenser også ut over Høvringen. Jeg fastholder derfor at den aktuelle problemstillingen mest hensiktsmessig bør ses i sammenheng med evalueringen av motorferdselforsøket.