Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:537 (2004-2005)
Innlevert: 21.02.2005
Sendt: 22.02.2005
Rette vedkommende: Moderniseringsministeren
Besvart: 02.03.2005 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det foregår en utdanningseksplosjon blant de funksjonshemmede. Særlig funksjonshemmede med høyere utdanning og sansetap har store problemer med å få seg fast arbeid, også i det offentlige. Hospiteringsordningene blir kritisert fordi de funksjonshemmede ikke får utviklet forpliktende arbeidsrelasjoner.
Hvordan vil statsråden oppsummere situasjonen, og vil det bli tatt initiativ for å styrke innsatsen for at funksjonshemmede kommer inn i hospiteringer som fører til fast ansettelse i det offentlige?

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Spørsmålet er rettet til arbeids- og sosialministeren, men ble overført til moderniseringsministeren som ansvarlig for den statlige arbeidsgiverfunksjonen.

Et inkluderende arbeidsliv er et viktig mål for denne Regjeringen. Jeg er derfor enig med spørsmålsstilleren i at det er negativt at personer som har behov for tilrettelegging, har større problemer enn andre med å komme i arbeid. Dette er et problem for hver enkelt som både vil og kan arbeide, og for samfunnet fordi verdifull kompetanse og arbeidskraft ikke blir brukt. Vi blir stadig færre arbeidstakere pr. alderspensjonist, og skal vi sikre velferden for de kommende generasjoner er det viktig å få flere ut i arbeidslivet.

Ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse for 2. kvartal 2004 er 46.3 pst. av personer med behov for tilrettelegging, i arbeid, mot 78 pst. for hele den yrkesaktive befolkningen.

Dette innebærer en liten forbedring i situasjonen for målgruppen i forhold til samme kvartal i 2003, men vi er ennå langt unna en likestilling på arbeidsmarkedet for denne gruppen.

Stortingsrepresentant Bastesen spør spesielt om mulighetene for at hospiteringsordninger kan brukes for å sikre deltakerne fast tilsetting i statlig sektor.

Delegering er et overordnet prinsipp for Regjeringen. Det innebærer at de statlige virksomhetene skal ha størst mulig handlingsfrihet, og ansvar for sin personal- og rekrutteringspolitikk. Det er etatene som skal realisere de overordnete målene for statlig personalpolitikk.

Aetat har en ordning med at yrkeshemmede som får attføringsstønad kan hospitere i en virksomhet, også i offentlige virksomheter, men det er opp til etatene om de vil delta i denne ordningen.

Staten har gått foran for å få til integrering av personer med behov for tilrettelegging, ved at Regjeringen har som mål at 5 pst. av nytilsatte i statlig sektor de neste to årene skal være personer fra denne målgruppen. Som en følge av prinsippet om delegert statlig personalpolitikk er det først og fremst etatene som skal nå dette målet. Men jeg vil følge utviklingen, og vil vurdere nye tiltak dersom utviklingen viser at det er nødvendig.

Moderniseringsdepartementet arbeider nå med et trainee-program for å rekruttere personer med høyere utdanning til departementene. Departementet vil legge vekt på at et tilstrekkelig antall personer med behov for tilrettelegging, kommer med i programmet. Deltakerne i trainee-programmet er ikke garantert tilsetting i departementene når de har fullført programmet, men de blir spesielt kvalifisert til å søke stillinger i statlig forvaltning.