Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:540 (2004-2005)
Innlevert: 22.02.2005
Sendt: 22.02.2005
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 28.02.2005 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Statsrådens svar av 16. februar understreket betydningen av å opprettholde industri og kompetanse på vannkraft i Norge. Statlig heleide Statkraft er et naturlig redskap for å sikre dette. Statkraft har stor egenkapital og egeninteresse i at kompetansen på Sørumsand Verksted forblir i Norge, og kan gå inn som langsiktig eier eller som i en interimperiode. Et slikt engasjement er forenlig med EØS-reglene og vil ikke skape nytt byråkrati.
Vil statsråden bruke Statkraft som verktøy for å sikre videre drift av Sørumsand Verksted?

Begrunnelse

GE Energi vil legge ned den lønnsomme virksomheten ved Sørumsand Verksted. Med det forsvinner unik kompetanse og industri tilpasset norske vannkraftverks behov, i tillegg til 100 arbeidsplasser. I svar på spørsmål fra Åslaug Haga 16. februar understreket statsråd Widvey betydningen av å opprettholde innenlandsk industri og av å bevare og styrke kompetansen på vannkraft i Norge: "Nå omstiller vi oss i en fase hvor det blir avgjørende å hold i hevd og videreutvikle alle de utbygginger som ble foretatt i forrige århundre. Dette gjør det nødvendig å bevare og styrke kompetansen på vannkraft i Norge. I den sammenheng er det viktig at vi kan opprettholde en konkurransedyktig innenlandsk industri som kan levere det nødvendige tekniske utstyr til våre vannkraftanlegg i mange år framover."

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Spørsmålet ble overført fra olje- og energiministeren.

Statkraft SF er et kommersielt selskap som i størst mulig grad skal operere under de samme rammevilkår som andre kraftprodusenter, jf. St.prp. nr. 53 og Innst. S. nr. 248 (2003-2004). Den rollefordelingen som følger av statsforetaksloven og aksjeloven innebærer at det tilligger styrets og administrasjonens ansvarsområde å vurdere eventuelle investeringer, herunder kjøp av aksjer i tilknyttet virksomhet.

Jeg er kjent med at GE Energy (Norway) AS har vært i kontakt med Statkraft i forbindelse med initiativ for å finne mulige investorer for å sikre videre drift for et serviceverksted på Sørumsand, og at Statkraft i sin vurdering har gitt uttrykk for at de ikke finner det forretningsmessig riktig å gå inn som investor i verkstedbedriften på Sørumsand.