Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:543 (2004-2005)
Innlevert: 22.02.2005
Sendt: 22.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Riksteatret har i 2005 utelatt Egersund som stoppested for sin virksomhet. Det kan virke som Riksteatret bruker vikarierende argumenter for sin beslutning om å utelate Egersund som spillested i 2005. Eigersund kommune og Riksteatret skylder på hverandres manglende vilje til å holde tidsfrister, kommunisere og samarbeide.
Kan statsråden forklare hvorfor Egersund ikke er på programmet i år, og hva som må til for at folk i Egersund og Dalane neste år igjen vil kunne nyte godt av Riksteatrets turnéprogram?

Begrunnelse

Stoppestedene i Rogaland for Riksteatret er i 2005 kun Haugesund og Sandnes. Riksteatret, som har som oppgave å gi et mangfoldig teatertilbud til publikum i Distrikts-Norge, har i turnéprogrammet for 2005 utelatt Egersund som stoppested for sin virksomhet.
Både Stavanger Aftenblad og Dalane Tidende har viet saken stor oppmerksomhet, og Riksteatret og Egersund kommune ser ut til å skylde på hverandre. Teatersjef i Riksteatret Bente Erichsen, uttalte til Stavanger Aftenblad 2.desember 2004:

"Vi skriver til kommunen at vi har merket oss ønsket om igjen å bli et spillested. Det vil vi ta med i vurderingene for 2006. Hvis Egersund skal bli med igjen, må kommunen ta et ansvar som arrangør. Vårt ankepunkt er verken kulturhusets beskaffenhet eller for lite befolkningsgrunnlag. Vårt ankepunkt handler om dialogen vi må ha med arrangøren for at folk skal bli glad i teater."

Det er uprofesjonelt at partenes krangel skal gå ut over et teatertilbud for innbyggerne i Egersund og Dalane.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Riksteateret gir i dag et tilbud til om lag 65 faste spillesteder over hele landet. Stortinget ble informert om denne formidlingsstrategien i departementets budsjettproposisjon for 2000:

"Riksteatret har utarbeidet en strategiplan hvor det bl.a. legges opp til å etablere 45-50 faste spillesteder spredt over hele landet. Riksteatret vil med en slik omlegging kunne gi et mer regelmessig tilbud og bli mer synlig for publikum. Et fastere og hyppigere tilbud fra Riksteatret vil også legge bedre til rette for tettere samarbeid med lokale og regionale samarbeidsparter og langsiktig planlegging. Riksteatret vil velge spillesteder i dialog med bl.a. fylkeskommunene og lokalt kulturliv. Departementet ser positivt på Riksteatrets planer." (St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Til dette uttaler familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2000-2001):

"Komiteen er orientert om at Riksteatret er i ferd med å sette i verk ny strategiplan, hvor det bl.a. legges opp til konsentrasjon om færre spillesteder utover landet."

Innenfor den strategi for formidling som Stortinget er orientert om og som komiteen ikke hadde merknader til, er det opp til Riksteateret å fastsette turnéplaner herunder å vurdere spillesteder.

I anledning spørsmålet fra stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland har departementet innhentet en redegjørelse fra Riksteateret vedrørende de forhold som omtales i spørsmålet. Departementet har ikke noe å bemerke til Riksteaterets redegjørelse.

Som det også fremgår av begrunnelsen for spørsmålet, vil Riksteateret vurdere Egersund som spillested med henblikk på 2006. I 2005 vil Riksteateret turnere i Rogaland på følgende steder: Bryne, Aksdal og Karmøy i tillegg til Sandnes og Haugesund.