Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:555 (2004-2005)
Innlevert: 24.02.2005
Sendt: 24.02.2005
Rette vedkommende: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 08.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Tyrilistiftelsen avvikler sitt tilbud om opplæring til pasienter i behandling fordi Oslo kommune og Hedmark fylkeskommune avvikler avtalene om slikt tilbud pga. endringer i opplæringsloven § 13-3. Pasienter i behandling etter rusreformen har rett til opplæring, men ansvaret blir av enkelte kommuner nå overlatt til RHF-ene etter rusreformen. Dette har ført til at private institusjoner ikke lenger får avtaler om drift og må legge ned virksomheten.
Vil statsråden sørge for at tilbudet om opplæring blir opprettholdt?

Begrunnelse

I februar 2005 mottok Tyrilistiftelsen et svar fra Utdannings- og forskningsdepartementet på sin henvendelse av august 2004 der det sies at departementet fortsatt ser på Tyrilistiftelsen - skolen som en institusjonsskole etter en analog tolking av opplæringsloven § 13-3a. Dette må, ifølge Tyrilistiftelsen, innebære at fylkeskommunen har en plikt til å sørge for tilbud om opplæring i Tyrilistiftelsen. Når både Oslo kommune og Hedmark fylke ikke opprettholder sine avtaler må Tyrilistiftelsen ta konsekvensene av dette og legge ned opplæringsvirksomheten. Tyrili har i dag 70 pasienter til rusbehandling etter avtale med Helse Midt-Norge og Helse Øst som vil miste sitt tilbud om opplæring som de har rett til etter opplæringsloven. Fylkeskommunene må ta det ansvar de har for at også disse elevene får nødvendig opplæring.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Spørsmålet ble overført fra helse- og omsorgsministeren.

Fylkeskommunens ansvar for opplæring i statlige helseinstitusjoner etter statlig overtakelse er regulert i opplæringsloven § 13-3a. Etter denne bestemmelsen skal fylkeskommunen oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter opplæringsloven for pasienter i medisinske institusjoner som staten etter overtakelsen 1. januar 2002 fikk ansvaret for å drive. Fylkeskommunen er faglig, juridisk og økonomisk ansvarlig for opplæringen av alle pasienter i de statlige helseinstitusjonene som ligger i vedkommende fylkeskommune.

Fylkeskommunens opplæringsansvar etter opplæringsloven § 13-3a er avgrenset mot helseinstitusjoner som ikke eies av det statlige helseforetaket. For helseinstitusjoner som ikke eies av statlige helseforetak er det hjemkommunen til pasienten som har opplæringsansvaret for voksne pasienter som får grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne etter kap. 4A i opplæringsloven, jf. opplæringsloven § 13-1 og forskrift til opplæringsloven § 18-1 bokstav a, mens det er hjemfylkeskommunen som har ansvaret for videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 13-3. Også før statlig overtakelse av helseforetakene var det hjemkommunen/hjemfylkeskommunen som hadde ansvaret for opplæring i helseinstitusjoner som fylkeskommunen ikke hadde ansvaret for å drive.

Tyrilistiftelsen er en privat stiftelse, og omfattes ikke av opplæringsloven § 13-3a. Det vil derfor være enten pasientens hjemkommune eller hjemfylkeskommune som har opplæringsansvaret, jf. foregående avsnitt. Utdanningsdirektoratet har i brev til Tyrilistiftelsen 14. februar 2005 lagt til grunn at Tyrilistiftelsen etter en analog tolkning av opplæringsloven § 13-3a er å anse som en institusjonsskole der fylkeskommunen har plikt til å sørge for opplæringen. Denne lovforståelsen er etter departementets skjønn ikke riktig.

Ut fra de opplysningene departementet har fått om denne saken, har Oslo kommune hatt en sentral rolle når det gjelder skoledriften ved Tyrilistiftelsen, men har nå sagt opp driftsavtalen med Ringsaker kommune. Vi er forøvrig gjort oppmerksom på at Hedmark fylkeskommune aldri har hatt avtale med eller vært involvert i driften ved Tyrili.

Jeg er opptatt av at det skal være et klart ansvar for opplæring også i private helseinstitusjoner og at dette ansvaret er plassert på en måte som sikrer gode tilbud. Jeg vil derfor snarlig ta initiativ til et møte med de berørte departementer og Kommunens Sentralforbund for å vurdere gode løsninger både på kort og lang sikt.