Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:560 (2004-2005)
Innlevert: 24.02.2005
Sendt: 25.02.2005
Besvart: 08.03.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hvilke initiativer vil statsråden ta i kjølvannet av den kunnskapen som nå er avdekket gjennom Redd Barnas rapport De skjulte straffede?

Begrunnelse

I forbindelse med rapporten De skjulte straffede utfordrer Redd Barna Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å utvikle et rådgivingstilbud til fangers familier. Mange barn med mor eller far i fengsel beskriver det som en akutt skilsmisse. Redd Barna foreslår at familievernkontorene skal ha ansvaret for et slikt tilbud og at det formidles gjennom fengslene. Det er viktig at tilbudet har et tydelig barneperspektiv, og at hensynet til barnets beste vurderes.
Redd Barna har også bedt Justisdepartementet om å gi sosialtjenesten i fengslene ansvar for å følge opp og informere barn av innsatte. Videre vil Redd Barna at barns behov for samvær med den innsatte skal vurderes på individuelt grunnlag ut fra barnets situasjon og ikke ut fra fengselets regler om besøks- og telefontid, slik straffegjennomføringsloven åpner for. SV mener det vil være naturlig at barne- og familieministeren tar initiativ overfor justisministeren for å følge opp dette ønsket. Det bør også sikres at det aldri benyttes glassvegg ved besøk av barn, da dette er ekstremt belastende for barnet.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Redd Barna ønsker med rapporten De skjulte straffede å synliggjøre en gruppe barn som ikke vises så godt i vårt samfunn og å bidra til å spre kunnskap til skoler, hjelpeapparatet, naboer, foreldre osv. Jeg synes det er positivt at Redd Barna bidrar til en synliggjøring av denne gruppen barn og bidrar til å spre kunnskap.

Jeg har lenge vært opptatt av innsattes barns livssituasjon og oppvekstvilkår. Gjennom bl.a. arbeidet til og samarbeidet med Foreningen for Fangers Pårørende er jeg godt kjent med barnas erfaringer og behovet for å synliggjøre og gi dem hjelp og støtte. På bakgrunn av dette har jeg tatt flere initiativer for å styrke innsatsen for barna. Barne- og familiedepartementet har bl.a. tidligere bidratt med midler til Foreningen for Fangers Pårørende til å utarbeide to informasjonshefter: Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel og Lisa besøker pappa i fengsel. Disse heftene ble bl.a. skrevet med tanke på å synliggjøre barna og gi hjelpeapparatet økt kunnskap om barnas situasjon. Vi har i 2004 bevilget midler til foreningen til en kartlegging av de pårørendes helse. En slik undersøkelse skal gi kunnskap om fattigdom, levekår og om barnas helsesituasjon.

Barne- og familiedepartementet har videre satt i gang et arbeid for å utforme tilpassede modeller for foreldreveiledning for innsatte foreldre. Den fengslede forelderen kan trenge veiledning i forhold til foreldrerollen, bl.a. i forhold til besøk og samvær med barn i fengslet og i forbindelse med løslatelse. Det vil også bli utarbeidet en modell for foreldreveiledning for de foreldrene som har den daglige omsorgen. Vi har kontakt med Norges Røde Kors når det gjelder deres prosjekt for å utvikle en følgetjeneste/oppfølging av barn og ungdom som skal besøke en forelder i fengsel. Det er etablert et godt og jevnlig samarbeid mellom Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet om barna og deres behov for hjelp og oppfølging, bl.a. om å iverksette et tilbud om foreldreveiledning i fengslene.

Jeg har merket meg at Redd Barna i forbindelse med lanseringen av rapporten De skjulte straffede utfordret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å utvikle et rådgivningstilbud innenfor familievernet for barn og familier hvor en av foreldrene er/har vært innsatt. Dette spørsmålet vil vi vurdere og drøfte bl.a. med Foreningen for Fangers Pårørende.