Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:574 (2004-2005)
Innlevert: 01.03.2005
Sendt: 02.03.2005
Besvart: 11.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Jeg viser til forsvarsministerens svar på mitt spørsmål datert 16. februar 2005.
Kan forsvarsministeren gi en oversikt over antall arbeidsplasser i Forsvaret i fylkene Finnmark, Troms, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i årene 1980, 1990, 2000 og 2004, eller eventuelt andre årstall i denne perioden?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Regionalpolitiske forhold knyttet til omleggingen av Forsvaret er omtalt i St.prp. nr. 45 (2000-2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005. En konsekvens av denne er at Forsvaret vil bli lokalisert på færre steder i landet. En del kommuner som tradisjonelt er betegnet som forsvarsavhengige, vil derfor bli berørt.

Omstillingen i Forsvaret har vært og er omfattende og komplisert, samtidig som den berører mange av Forsvarets enheter lokalt og regionalt. Forsvarsdepartementet har i hovedsak styrt på operativ evne, driftsinnsparinger og nødvendige støttefunksjoner. Sekundært på antall årsverk og avhending av bygninger og eiendom. Det har derfor ikke vært en prioritert oppgave å bryte ned endringer i antall årsverk på kommuner og fylker.

Forsvarsdepartementet har ikke oversikt over antallet arbeidsplasser i Forsvaret i 1980, fordelt på fylker. Det er imidlertid grunn til å anta at det ikke skjedde store endringer i perioden 1980 til 1990. Når det gjelder 1990, har et underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990 om Forsvarets distriktspolitiske betydning utarbeidet oversikter for enkelte områder av landet. Forsvarsdepartementet kjenner ikke tellegrunnlaget for disse tallene, for eksempel om personell i internasjonale operasjoner er medregnet. Antall årsverk i de fire fylkene er, i følge Forsvarskommisjonen av 1990, til sammen 6 340. Fylkesfordelingen er som følger: Finnmark 790, Troms 3 130, Nord-Trøndelag 650 og Sør-Trøndelag 1 770.

Argus (Fokus fra 2005) som koordinerer og overvåker omstillingen på vegne av forsvarsledelsen, har gjort et omfattende arbeid for å fremskaffe tall for de aktuelle fylkene for årene 2000 og 2004. Tallmaterialet er avgrenset til Forsvarets militære organisasjon (FMO). Arbeidsplasser er definert som antall ansatte ved den enkelte forsvarsenhet, ikke som antall stillingshjemler i avdelingene, eller antall skattepliktige til den enkelte kommune.

Tallene er som følger for disse to årene: I 2000 var det til sammen 4 610 ansatte i Forsvaret i de aktuelle fylkene, herunder 440 i Finnmark, 2 360 i Troms, 380 i Nord-Trøndelag og 1 430 i Sør-Trøndelag. Tilsvarende tall for 2004 er 3 660, herunder 290 i Finnmark, 2 170 i Troms, 240 i Nord-Trøndelag og 960 i Sør-Trøndelag.

Tallene for 1990, 2000 og 2004 er ikke umiddelbart sammenlignbare siden tellegrunnlaget er forskjellig. For eksempel medregnes nå det stadig tjenestegjørende personellet i internasjonale operasjoner. Videre er organisasjonsledd skilt ut fra Forsvarets militære organisasjon, samtidig med at det har funnet sted personellreduksjoner. Tallene er derfor beheftet med usikkerhet.