Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:575 (2004-2005)
Innlevert: 01.03.2005
Sendt: 02.03.2005
Besvart: 14.03.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Regjeringen har gjentatte ganger vist til at "Inntil det er etablert et system for omsettelige utslippskvoter i tråd med Kyoto-protokollen, forutsettes det at ytterligere konsesjons- og utslippstillatelser kun gis til gasskraftanlegg basert på CO2-fri teknologi".
Kan man med Stortingets vedtak av klimakvoteloven forvente at kravet om CO2-håndtering nå forsvinner, eller vil dette kravet fortsatt stilles ved alle søknader om nye konsesjoner for bygging av gasskraftverk?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål nr. 355 (2004-2005) og nr. 356 (2004-2005) fra Øyvind Vaksdal (Fremskrittspartiet) til olje- og energiministeren hvor ovennevnte sitat brukes.
I skriftlig spørsmål nr. 438 (2004-2005) fra Øyvind Korsberg (Fremskrittspartiet) til olje- og energiministeren skriver statsråden at "Det vil være opp til Regjeringen å fatte eventuelle vedtak om teknologikrav i tillegg til kvoteplikten". En slik vag fremstilling kan man optimistisk tolke som en undergraving av det nevnte CO2-håndteringskravet. Derimot er det ingen grunn til å være positiv på vegne av energibalansen sett i sammenheng med statsråd Hareides uttalelse i Aftenposten 16. november 2004: "Det å stille teknologikrav vil være et like effektivt verktøy for å hindre etableringen av forurensende gasskraftverk som det å stille utslippsgrenseverdier." En avklaring ville vært ønskelig, spesielt med tanke på næringens forutsigbarhet. Det er nok å minne om ordene til Norsk Hydros generaldirektør Eivind Reiten, som i et intervju i Teknisk Ukeblad nr. 12/2004 uttalte: "Dessuten er det vanskelig å vite hva politikerne vil. Norge har rotet seg inn i en CO2-psykose. Usikkerheten knyttet til CO2-spørsmålet er for stor til at noen tør å satse på å utnytte gassen i Norge."

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I henhold til lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven), gjelder kvoteplikt for gasskraftverk.

I tråd med Ot.prp. nr. 13 (2004-2005) vil de tre planlagte gasskraftverkene som har fått konsesjon på Kollsnes, Kårstø og Skogn, få kvoteplikt hvis de blir bygd før 2008. For energianlegget på Snøhvit, legges det opp til CO2-avgift for perioden i det tidlige norske kvotesystemet.

For søknader om nye konsesjoner for gasskraftverk sluttet stortingsflertallet seg til Regjeringens forslag om å opprettholde adgangen til å stille vilkår om teknologikrav i medhold av forurensningsloven, jf. Innst. O. nr. 33 (2004-2005). Det vil i slike saker være opp til Regjeringen å vurdere om det skal stilles teknologikrav i tillegg til kvoteplikten.

Klimakvoteloven er innrettet mot perioden 2005-2007, og det vil måtte foretas endringer i loven ved utløpet av denne perioden for å tilpasse den til senere perioder. Det legges opp til at hele kvotesystemet gjennomgås før perioden 2008-2012, og at behovet for endringer vurderes.