Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:583 (2004-2005)
Innlevert: 04.03.2005
Sendt: 04.03.2005
Besvart: 10.03.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I henhold til de etiske retningslinjene for oljefondet skal et etisk råd anbefale uttrekk av selskaper. Slik uttrekk skal foretas når investeringene er i konflikt med kriterier knyttet til overtredelse av grunnleggende humanitære prinsipper og risiko for miljøskade, korrupsjon og krenkelser av menneske og individuelle rettigheter.
Er det satt i gang en screening av fondets investeringsportefølje, og hvor mange selskaper er fondet trukket ut av?

Begrunnelse

I november 2004 vedtok Finansdepartementet nye etiske retningslinjer for Petroleumsfondets investeringer. Retningslinjene trådte i kraft 1. desember samme år. Retningslinjene bygger på omtalen i Revidert nasjonalbudsjett 2004 (St.meld. nr. 2 (2003-2004)) og på innstillingen fra det regjeringsoppnevnte Etikkutvalget som la frem sitt forslag i juni 2003.
Petroleumsfondets etiske grunnlag skal fremmes gjennom tre virkemidler: Eierskapsutøvelse, negativ filtrering og uttrekk av selskaper frå investeringsuniverset der det oppfattes å være stor risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.
Det etiske rådet har ansvar for filtreringen samt uttrekk av selskaper som er i strid med retningslinjene.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Finansdepartementet fastsatte etiske retningslinjer for Petroleumsfondet 19. november i fjor. Samtidig ble Petroleumsfondets etiske råd opprettet.

Petroleumsfondets etiske råd har startet sitt arbeid med å vurdere selskaper som eventuelt bør utelukkes i henhold til de etiske retningslinjene, men har ennå ikke avgitt noen tilrådning til Finansdepartementet. Rådet hadde sitt første møte rett før årsskiftet. Det er rådets ansvar å framskaffe og vurdere informasjon om enkeltselskaper, og det er også lagt opp til at selskapene skal ha anledning til å uttale seg før en beslutning fattes. En må ha forståelse for at det vil ta noe tid å etablere et sekretariat og rutiner for å innhente og kvalitetssikre informasjon om selskapers virksomhet.

Rådet har opplyst at de siden oppstart har arbeidet med utelukkelse av selskaper som produserer klasebomber og kjernevåpen. I dette arbeidet benyttes både et tradisjonelt screeningselskap og konsulenter som er knyttet til fagmiljøer. Rådet arbeider også med å vurdere enkeltselskaper, og med å utarbeide en mer generell metode for å kartlegge selskaper som bryter med de etiske retningslinjene. Det etiske rådet har gitt Finansdepartementet signal om at en kan forvente rådets første tilrådinger i løpet av våren.