Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:584 (2004-2005)
Innlevert: 04.03.2005
Sendt: 04.03.2005
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 14.03.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Statsministeren har lenge engasjert seg troverdig i forhold til situasjonen i Burma, og var sentral i etableringen av politikernettverket PD Burma. Han har ved en rekke anledninger også advart private investorer å investere pga. det brutale militærregimet. Oljefondet er investert i Burma gjennom oljeselskapet Total, som opererer bredt i landet. Investeringen i Total nå er på 5,7 mrd. kr.
Hva synes statsministeren om at fondet er så tungt investert i et selskap som indirekte understøtter militærjuntaen i Burma?

Begrunnelse

Statsministeren har engasjert seg beundringsverdig i militærdiktaturet i Burma. Han har etablert politikernettverket PD Burma og har offentlig oppfordret aktører i næringslivet om å holde seg borte fra landet. I et intervju med Norwatch høsten 2002 uttrykte statsministeren skuffelse over at næringsliv i så liten grad tok hensyn til hans oppfordringer.
I en kronikk i Dagbladet skrev statsministeren i desember 2001 at "Kampen for grunnleggende rettigheter er en kamp ingen kan vinne alene. Aung San Suu Kyi har selv understreket dette mange ganger. For 10 år siden løftet Nobelprisen kampen for demokrati og menneskeverd i Burma. Vi vil fortsette vår støtte til kampen er vunnet, og jeg oppfordrer det norske folk til å ta del i dette arbeidet for Burmas framtid".
Den franske oljegiganten Total Oil er verdens fjerde største oljeselskap og en av de største utenlandske investorene i Burma. Total samarbeider med militærregimet i Burma om gassprosjektet Yadana sør i Burma. Juntaen tjener flere hundre millioner dollar hvert år på prosjektet. Aung San Suu Kyi har omtalt Total som "den største støttespiller for militærregimet i Burma".
21. februar lanserte den britiske organisasjonen Burma Campaign UK en kampanje mot Total. Den støttes av en internasjonal koalisjon bestående av 41 organisasjoner. Fra Norge inngår Den norske Burmakomité, Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender.
I Dagens Næringsliv torsdag 3. mars i år dokumenterer avisen at oljefondet har investert 5,7 mrd. kr i det franske oljeselskapet Total som er dypt involvert i militærdiktaturet Burma. Investeringene i Total har økt fra 1,2 mrd. kr i 2000 til nesten 5,7 mrd. kr i dag, en øking på nesten 400 pst., og er i dag fondets største investering. En oversikt fra nyhetstjenesten Bloomberg viser at det er bare fire aksjefond som er registrert med flere Total-aksjer enn Oljefondet.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Jeg viser til brev av 4. mars 2005 fra Stortingets president til statsministeren vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Øystein Djupedal til skriftlig besvarelse. Statsministeren har bedt meg om å besvare spørsmålet.

Finansdepartementet fastsatte etiske retningslinjer for Petroleumsfondet 19. november i fjor, som trådte i kraft 1. desember, i samsvar med omtalen i Revidert nasjonalbudsjett 2004. Samtidig ble Petroleumsfondets etiske råd opprettet. De etiske retningslinjene består av tre elementer:

1. Eierskapsutøvelse for å ivareta fondets finansielle interesser basert på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og for multinasjonale selskaper.

2. Filtrering av investeringsuniverset for selskaper som produserer særlig inhumane våpen (Graverutvalget pekte på klasebomber, kjernevåpen, antipersonellminer, kjemiske og biologiske våpen, brannvåpen, blindende laservåpen, ikke detekterbare fragmenter).

3. Uttrekk av selskaper der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konflikt, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

I henhold til de etiske retningslinjene skal Petroleumsfondets etiske råd gi tilråding til Finansdepartementet om negativ filtrering eller uttrekk. Rådet kan ta opp slike saker på eget initiativ eller etter anmodning fra Finansdepartementet. Rådet innhenter nødvendig informasjon på fritt grunnlag og sørger for at saken er så godt belyst som mulig før tilråding om uttrekk eller utelukkelse fra investeringsuniverset gis.

Petroleumsfondets etiske råd har startet sitt arbeid med å vurdere selskaper som eventuelt bør utelukkes i henhold til Petroleumsfondets etiske retningslinjer, men har ennå ikke avgitt noen tilråding til Finansdepartementet. Det er ikke naturlig at departementer eller Statsministerens kontor foregriper rådets arbeid ved å komme med vurderinger av substansen i konkrete saker som rådet har eller vil få til vurdering.

Det etiske rådet har gitt Finansdepartementet signal om at en kan forvente rådets første tilrådinger i løpet av våren.