Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:590 (2004-2005)
Innlevert: 04.03.2005
Sendt: 07.03.2005
Besvart: 15.03.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I et oppslag i Finansavisen denne uken kan man lese at det globale selskapet Norske Skog må vurdere sin tilstedeværelse i Norge hvis norske særordninger ikke endres. Selskapets fem fabrikker i EU er omfattet av EUs kvotedirektiv, mens de fire fabrikkene i Norge må betale CO2-avgift, og dette reduserer følgelig konkurranseevnen til de norske fabrikkene.
Hva vil statsråden gjøre for å redusere ulempene som treforedlingsindustrien opplever på grunn av særnorske ordninger i klimapolitikken?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Regjeringen ønsker å føre en offensiv klimapolitikk. Vi har nylig fått på plass tiltak som gjør at Norge nå har et tilnærmet heldekkende virkemiddelapparat for klimagassutslipp. I utformingen av virkemidlene har industriens rammebetingelser og konkurransevilkår vært sentrale hensyn.

Slik det går fram av klimakvoteloven, jf. Ot.prp. nr. 13 (2004-2005) kap. 8.1, skal utslipp som allerede har CO2-avgift ikke få kvoteplikt i perioden 2005-2007. Dette gjelder også for treforedlingsindustrien. Stortinget gav sin tilslutning til Regjeringens opplegg for avgrensning av kvotepliktige utslipp.

Når det gjelder treforedlingsindustrien kan bedrifter ha enkelte utslipp som blir kvotepliktige. Det følger av klimakvoteloven med tilhørende forskrift at CO2-utslipp fra energiproduksjon der innfyrt effekt overstiger 20 MW er kvotepliktig såfremt utslippet ikke stammer fra forbrenning av biomasse, farlig avfall eller kommunalt avfall eller er avgiftsbelagt etter Stortingets årlige vedtak om CO2-avgift. Disse generelle reglene om kvoteplikt gjelder for treforedlingsbedrifter på lik linje med all annen industri. Reglene har bl.a. praktisk betydning for treforedlingsbedrifter som vurderer å gå over fra olje til gass i perioden 2005-2007.

I sin innstilling til klimakvoteloven ba Stortinget om at Regjeringen kommer tilbake med en nærmere vurdering av rammebetingelsene for treforedlingsindustrien, herunder forholdet mellom CO2-avgift og klimakvoter, sett i forhold til europeiske konkurrenter, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2005.

Jeg vil derfor også vise til den tilbakemelding Regjeringen vil gi Stortinget i forbindelse med RNB senere i vår.