Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:599 (2004-2005)
Innlevert: 09.03.2005
Sendt: 10.03.2005
Besvart: 17.03.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Høyre og Kristelig Folkeparti i Kristiansand bystyre går nå inn for å omregulere 853 sjøbuer til fritidsboliger. Privatisering og beslaglegging av strandsonen har gjentatte ganger vært gjenstand for debatt. Arbeiderpartiet mener at det trengs klarere statlig styring i forhold til å tillate omregulering i strandsonen.
Hvordan vil miljøvernministeren ivareta nasjonale interesser i forhold til denne kontrete saken, og vil statsråden be fylkesmannen gripe inn overfor kommunen?

Begrunnelse

Gjentatte ganger har Arbeiderpartiet tatt opp spørsmålet om hvordan vi best mulig kan bevare allemannsrettens tilgang og hindre bebyggelse i strandsonen. Dagens lovgivning fører til en uthuling av Stortingets ønske. Tidigere miljøvernminister Børge Brende har en rekke ganger i sine svar på brev og spørsmål til representanter fra Arbeiderpartiet sagt at han vil "gripe inn hvis det ikke er lokal vilje til å følge opp regelverket og sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt". Videre har han skrevetat han vil sørge for at Miljøverndepartementet om nødvendig kan be fylkesmannen om å gripe inn overfor kommunene som ikke følger plan- og bygningsloven og rikspolitiske retningslinjer eller annet relevant regelverk.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg er enig i at bygging og privatisering i strandsonen må unngås. Det er nødvendig med en offensiv og framtidsrettet strandsonepolitikk. Jeg ønsker at kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn aktivt følger opp de nasjonale målene for strandsonen ved behandlingen av plan- og dispensasjonssaker.

Det er kommunen som har ansvaret for arealforvaltningen, og også for å ivareta nasjonale interesser, blant annet hensynet til strandsonen. I den forbindelse skal kommunen søke samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen, som kan fremme innsigelse dersom kommunale planer kommer i konflikt med nasjonale interesser. Plansaker med innsigelse blir sendt Miljøverndepartementet til avgjørelse dersom man ikke blir enige om en løsning.

Spørsmålet om omgjøring av sjøboder til fritidsboliger i Kristiansand kommune, blant annet på Flekkerøya, er for tiden til behandling i kommunen. Kommunen samarbeider med fylkesmannen i denne forbindelse, og Miljøverndepartementet har på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å gripe inn i saken.