Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:601 (2004-2005)
Innlevert: 10.03.2005
Sendt: 10.03.2005
Besvart: 17.03.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Regjeringen har flere ganger uttrykt store ambisjoner om økt utbygging av miljøtilpassede, små vannkraftprosjekter. Enkelte ganger dukker det opp potensielle prosjekter i privat regi, men hvor staten eller statens selskaper av ulike grunner sitter med fallrettighetene (se eksempel nedenfor).
Er statsråden tilfreds med statens (inkludert statens selskaper) håndtering av fallrettigheter, eller vil statsråden vurdere å sikre en smidigere tilnærming til offentlig forvaltning av fallrettigheter for å sikre økt kraftproduksjon?

Begrunnelse

På 50-tallet var det et privateid kraftverk i Vindølaelven, i Surnadal kommune. Gjennom diverse oppkjøp endte eierskapet til slutt i Statkraft. Selve verket ble nedlagt, men dem øvre del av vassdragets nedbørsfelt kanaliseres til Trollheim kraftanlegg. Statkraft skal ha gitt uttrykk for at de ikke har til hensikt å overføre mer vann til Trollheim kraftanlegget.
Statkraft har i den senere tid vederlagsfritt tilbakeført noe av eiendommene i nedre del av Vindølaelven til grunneierne. I relevans til dette har flere grunneiere i lengre tid ønsket å bygge opp igjen privat kraftproduksjon ved å kunne ta i bruk det restvannet i Vindølaelven som Statkraft ikke selv ønsker å bruke. Til dette trenger de derfor å kunne overta nødvendige fallrettigheter for strekningen, men opplever problemer. Statkraft selv skal angivelig ikke ha til hensikt å vurdere utbygging i det nevnte området, og grunneierne understreker at prosjektet ikke vil gripe inn i Statkrafts produksjon.
Utfordringer for prosjektet er at Statkraft angivelig ikke er interessert i å avhende ervervede fallrettigheter.
Grunneierne sikter til at myndighetene klart anførte i St.prp. nr. 16 (1962-63) at restvannet kan benyttes av kraftverket i Vindøla. Grunneierne mener dette må innebære at restvannet som Statkraft ikke bruker til Trollheimen kraftverkene må kunne benyttes i et "nytt" Vindøla kraftverk.
Man forutsetter selvsagt at eventuelle utbygginger uansett vil måtte konsesjonsbehandles på vanlig måte. Det presiseres dog at det planlagte kraftanlegget ikke innebærer bygging av demninger.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringen er opptatt av å legge til rette for økt etablering av små vannkraftverk. De siste årene er det foretatt en rekke endringer i regelverket knyttet til små vannkraftverk, først og fremst for å gjøre saksbehandlingen enklere, men også for å gjøre de minste prosjektene mer lønnsomme. Olje- og energidepartementet har fått god tilbakemelding på disse endringene fra grunneiere med fallrettigheter, og både i NVE og departementet registreres en økning i antallet konsesjonssøknader på utbygging av små kraftverk.

Etter mitt syn er det slike endringer i de generelle rammevilkårene som bør benyttes når det skal legges bedre til rette for etablering av små kraftverk. Staten innehar ikke selv fallrettigheter. Slike rettigheter eies eller disponeres av Statkraft eller Statskog. Eierskapet til disse selskapene er tillagt Nærings- og handelsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.