Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:623 (2004-2005)
Innlevert: 16.03.2005
Sendt: 17.03.2005
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 31.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Det foregår nå et aktivt arbeid med å realisere et Forsvarets Hus i Steinkjer. Bak dette står mange som er interessert i at vi skal bevare noe av den historien som er en del av 345 års forsvarsaktivitet på Steinkjersannan. Det er et sterkt ønske om å få kjøpt Regimentsbygget slik at dette kan realiseres.
Er det mulig at Steinkjer kommune kan få kjøpe bygget til en symbolsk pris slik at denne forsvarskulturen på Steinkjer kan bli tatt vare på?

Begrunnelse

De organisasjoner som vil danne en slik stiftelse er:

- NROF Inn-Trøndelag ved Reidar Wennevik
- Forsvarets Pensjonistforening ved Hans Finsrud
- Krigsveteranene ved Peder Kvarving
- FN-veteranforeningen ved Trond Stene
- Brig N veteranforening ved Tore Kulsli
- Steinkjer og omegn Forsvarsforening ved Trond Brattøy
- Tysklandsbrigadenes veteranforening ved Johan Arnt Kirkbak
- HV-13 ved distriktssjef Annar Dahlen.

Videre viser jeg til en artikkel som Arvid Erlandsen har skrevet i Trønder-Avisa om denne saken.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Regimentsbygget er Forsvarets eiendom, derfor er spørsmålet oversendt fra kultur- og kirkeministeren til meg som ansvarlig statsråd.

Som ledd i omstillingen av Forsvaret er Forsvarsdepartementet pålagt av Stortinget å avhende overflødige eiendommer til markedspris. Gjennomføringen av salg av fast eiendom skjer i henhold til fremgangsmåte fastsatt ved kongelig resolusjon av 19. desember 1997 "Avhendingsinstruksen". Rammen for prosessen følger av instruksens pkt. 3.1, hvor det heter at "Avhending skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultat for staten".

Prosedyrene for avhending av Forsvarets eiendommer er endret i tråd Stortingets behandling av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005), hvilket innebærer forbedret statlig avklaring, og innføring av en påfølgende fylkeskommunal og kommunal avklaringsprosess. Ingen av de ovennevnte fremgangsmåter åpner for at bygninger som Forsvaret ikke har behov for, kan selges for en symbolsk sum til andre statlige etater eller ideelle organisasjoner. Vil for øvrig vise til Stortingets behandling av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), der "komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at avhending av eiendommer, bygg og anlegg er en viktig budsjettforutsetning og således et viktig virkemiddel for å kunne frigjøre midler til fremtidige investeringer som bidrar til å øke Forsvarets operative evne."

Den aktuelle eiendommen har en tomt på 1,8 daa, og et bygg på 756 m2. I takst fra august 2004 er eiendommen anslått til å ha en salgsverdi på 3 mill. kroner. I henhold til prosedyrene beskrevet ovenfor, er Steinkjer kommune velkommen til å kjøpe eiendommen til takst etter en statlig avklaring.