Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:665 (2004-2005)
Innlevert: 06.04.2005
Sendt: 07.04.2005
Besvart: 14.04.2005 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å fremme virksom konkurranse når det gjelder trafikkskolenes salg av bøker?

Begrunnelse

Med henvisning til konkurranseloven kan det være nødvendig å se nærmere på hvordan lokale trafikkskoler tar seg betalt for nødvendig undervisningsmateriell.
Overfor undertegnede er det hevdet at det i dag er slik at den enkelte trafikkskole velger læremidler og kan pålegge sine elever hvilke bøker de skal kjøpe. Noen trafikkskoler velger bøker som ikke lenger er i salg i vanlige bokhandlere (for eksempel: trafikkskolen, testoppgaver førerkort klasse B, ISBN 82-562-5406-8), og selger disse for langt høyere pris (250 kr) i forhold til hva bokhandlere tok tidligere (86 kr).

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Konkurranseloven bygger på at de fleste markeder er selvregulerende, der konkurranse disiplinerer markedsaktørene. Visse typer markedsatferd er imidlertid skadelig for konkurransen, og for forbrukernes interesser. Slik konkurranseskadelig atferd vil typisk være avtaler mellom foretak som har til hensikt å begrense konkurransen, og utilbørlig utnyttelse av et foretaks dominerende stilling. Konkurranseloven av 1. mai 2004 inneholder forbud mot denne type markedsatferd, se henholdsvis §§ 10 og 11.

Det å kreve en høy pris kan være blant de momenter Konkurransetilsynet legger vekt på i en vurdering av om et foretak utnytter sin dominerende stilling på en utilbørlig måte. Tilsynet er imidlertid ikke kjent med at noen aktører er dominerende i markedet for læremidler til trafikkskoleelever. Generelt vil konkurransemyndighetene være tilbakeholdne med å regulere priser på varer og tjenester. Dette har bakgrunn i at det i praksis vil være vanskelig å finne frem til hva som er riktig pris, samt at en slik prisregulering vil føre til mye unødvendig byråkrati. Konkurransemyndighetene ønsker i stedet å legge til rette for konkurranse, for på den måten å oppnå lavere priser og bedre tjenester.

Når det gjelder prissetting på fag- og lærebøker (bokgruppe 2), er denne omfattet av den gjeldende bransjeavtalen for bokomsetning. Etter denne fastsettes prisen av forlaget, og prisendring kan tidligst skje ett kalenderår etter utgivelsesåret. Etter dette tidspunktet står de ulike utsalgsstedene fritt til å sette den prisen de selv måtte ønske. Om en slik prisordning for bokgruppe 2 videreføres, avhenger av den endelige utformingen av forskriften som gir den nye bokavtalen unntak fra konkurranseloven § 10. Forskriften er planlagt vedtatt i nær framtid og vil tre i kraft 1. mai 2005.

Trafikkskolene kan selv velge de læremidler de finner hensiktsmessige, under den forutsetning at læremidlene tilfredsstiller de krav som vegmyndighetene stiller. Trafikkskoleelevene står imidlertid fritt til å anvende alternative læremidler for å tilegne seg det nødvendige kunnskapsnivået for å bestå den teoretiske delen av førerprøven. Konkurransetilsynet har opplyst at det finnes flere alternativer når det gjelder slike læremidler. I denne forbindelse har elevene insitament til å kartlegge prisnivå på læremidler solgt gjennom ulike salgskanaler. Relevante salgskanaler vil for eksempel være trafikkskoler, bokhandler, nettbokhandler og øvrig internettsalg.

Dersom et kunstig høyt prisnivå opprettholdes som følge av at trafikkskoler samarbeider om utsalgsprisen på læremidlene, vil dette være en markedsatferd som kan rammes av konkurranseloven § 10. Konkurransetilsynet sitter imidlertid ikke med opplysninger som tilsier at en slik koordinert prissetting finner sted.

Ut i fra den foreliggende informasjon kan konkurransemyndighetene ikke se at forbudene i konkurranseloven er overtrådt, og finner det dermed ikke hensiktsmessig å iverksette konkrete tiltak.