Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:679 (2004-2005)
Innlevert: 13.04.2005
Sendt: 13.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): I St.meld. nr. 12 (2002-2003) om Dyrehold og dyrevelferd uttaler Regjeringen at innføring om etikk og dyrevelferd skal inn i skoleverket. Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag. Til tross for dette er ikke etikk og dyrevelferd tatt med i utkast til læreplaner.
Hva vil statsråden gjøre for at barn og unge skal lære om dyrevelferd i skolen?Begrunnelse

Regjeringens forslag til tiltak, mål og strategier i dyrevelferdsmeldingen og Stortingets oppslutning til disse viser at dyrevelferd er satt på den politiske agendaen. Det er nå om å gjøre at de politiske løftene om å bedre dyrevelferden følges opp i praksis. Regjeringens forslag får også oppslutning i Mattilsynet, Dyrevernorganisasjonene og blant veterinærer og fagfolk som synes at det er positivt og viktig at barn og unge lærer om etikk og dyrevelferd. Målet med denne opplæringen er å øke bevisstheten i forhold til dyrs naturlige adferdsbehov og kriteriene for god dyrevelferd. Den etiske delen skal fokusere på dyrs verdi i forhold til menneskelige interesser, og hvilke forpliktelser mennesker har i forhold til dyr. Opplæring i empati må også sees på som en viktig del av det å forebygge voldsutøvelse mot dyr. Dyrevelferd og dyreetikk er aktuelle temaer i dagens samfunn, og berører alle enten som forbrukere av produkter fra dyr eller som dyreeiere. Det er derfor viktig at barn og unge blir bevisstgjort ulike dyreetiske spørsmål, fortrinnsvis ved å inkludere dette som læringsmål i grunnskolen.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: På oppdrag fra departementet har Utdanningsdirektoratet utviklet forslag til læreplaner for de obligatoriske fagene i grunnskolen og for fellesfagene i videregående opplæring. Disse læreplanene er nå på høring og høringsfristen er satt til 10. mai 2005 og skal etter planen fastsettes av departementet sommeren 2005.

Når det gjelder spørsmål om etikk og dyrevelferd i skolen, vil jeg vise til forslag til læreplan i fellesfaget naturfag. Her er blant annet elevenes kunnskap om og respekt for mangfoldet i naturen omtalt i fagets formål. Det er opp til den enkelte skole å bestemme hvordan opplæringen skal organiseres og hvordan slike mål skal nås. Med de nye prinsippene som ligger til grunn for læreplaner ligger det vel til rette for å kunne tilpasse opplæringen slik at elevene skal kunne arbeide med etiske problemstillinger knyttet til dyrehold og dyrevelferd. Dette er også i tråd med generell del av læreplanen og Læringsplakaten hvor elevenes etiske kompetanse er en viktig del.

Jeg vil også nevne at det i videregående opplæring er et eget utdanningsprogram for naturbruk. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å utvikle og fastsette læreplaner for dette utdanningsprogrammet og arbeidet foregår i nært samarbeid med arbeidslivets parter og aktuelle fagmiljøer. Disse læreplanene sendes ikke på høring før august 2005 og skal etter planen fastsettes av Utdanningsdirektoratet innen årsskiftet. På dette utdanningsprogrammet er det naturlig at både dyrevelferd og dyreomsorg blir særlig godt ivaretatt.

Jeg vet at mange høringsinstanser legger ned mye arbeid i å foreslå hvordan læreplanutkastene kan forbedres, og slike konkrete forslag vil være nyttige bidrag når læreplanene skal fastsettes.