Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:686 (2004-2005)
Innlevert: 13.04.2005
Sendt: 14.04.2005
Besvart: 22.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Lov om likestilling inneholder en bestemmelse som slår fast at lærebøker i norske skoler skal bygge på likestilling. Private skoler må få sin læreplan godkjent av UFD. Tidligere har en rekke privatskoler benyttet læremidler som klart har vært i strid med likestillingsloven. Dette viser at lovverket ikke følges av enkelte private skoler.
Hva gjør statsråden for å sikre at private skoler følger krav om likestilling i undervisning og i lærebøker?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Alle landets skoler er forpliktet etter de lover som til enhver tid gjelder, herunder lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). For skoler som får godkjenning til drift med statsstøtte etter friskoleloven, er plikten uttrykkelig lovfestet og ansvaret er lagt på friskolens styre. Ansvaret omfatter både å "sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldende lover og forskrifter" og å "ha eit forsvarlig system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter blir oppfylte".

Etter at det i 2001 ble avdekket brudd på likestillingsloven ved enkelte friskoler, fulgte departementet opp vedtaket fra Klagenemnda for likestilling, med føringer for tilsynet. Av de tilbakemeldingene som departementet i ettertid har fått fra fylkesmennene er det lite som tyder på at det i dag skjer lignende brudd på likestillingsloven.

Fylkesmannen er delegert myndigheten og oppgaven med å føre tilsyn med skoler godkjent etter friskoleloven. Den overordnede nasjonale, faglige myndigheten for dette tilsynsarbeidet er tillagt Utdanningsdirektoratet. Av den grunn, og for at fylkesmannens lokalkunnskap i størst mulig grad skal være avgjørende for innholdet i det konkrete tilsynsarbeidet, ønsker departementet prinsipielt å være tilbakeholden med å utpeke særskilte områder som fylkesmannen skal føre tilsyn med. Av betydning for tiden fremover bør det likevel nevnes at departementet i embetsoppdraget for 2005 har bedt fylkesmennene rette særlig oppmerksomhet mot skolenes plikt til å ha et forsvarlig internt system (internkontrollsystem) for vurdering av om kravene som følger av gjeldende lover og forskrifter blir oppfylt. Dette vil sikre at skoler godkjent etter friskoleloven følger de lovregler som til enhver tid gjelder, herunder kravene i likestillingsloven.