Skriftlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:698 (2004-2005)
Innlevert: 18.04.2005
Sendt: 20.04.2005
Besvart: 26.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Tilbud innenfor barne- og ungdomspsykiatrien i Finnmark legges ned til fordel for bruk av institusjoner utenfor fylket. Kompetansen innen helse- og sosialfag og da spesielt ovenfor samiske barn forsvinner. Det forsøkes nå å etablere alternativ drift ved Seidajok barne- og ungdomspsykiatriske behandlingshjem i Tana.
Hva kan statsråden bidra med i forhold til å ivareta den unike kompetansen ovenfor barn med samisk bakgrunn?

Begrunnelse

Helse Finnmark har i vedtak av 18. mars 2004 vedtatt å legge ned Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem i Tana fra 1. juli 2005. Det betyr at Finnmark etter dette vil vare uten døgninstitusjonstilbud innen både barnevern og barnepsykiatri for de under 12 år. I et pågående prosjekt utredes alternativ bruk av Seidajok der det ses på å kunne få etablert et mer omsorgsbasert tilbud enn dagens tilbud på innen spesialisthelsetjenesten Seidajok. Bakgrunn for dette er at det i dag ikke finnes en barneverninstitusjon med tilbud og kompetanse innen samisk språk og kultur. Videre viser det seg at BUFETAT, region nord, i dag kjøper et betydelig antall plasser i private barneverninstitusjoner utenfor Finnmark.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse er det lagt opp til økt satsning på poliklinisk behandling og ambulant virksomhet. Med bakgrunn i dette la den fylkeskommunale planen for styrking av psykisk helsetilbudet i Finnmark opp til en faglig gjennomgang av døgntilbudet ved Seidajok. Etter at Helse Nord/Helse Finnmark overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten, er behandlingstilbudet ved Seidajok gjennomgått som forutsatt. Basert på kontakt med Helse Nord kan det opplyses om at det etter gjennomgangen ble vedtatt å styrke bemanningen og kompetansen i de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene i Finnmark ved en omstilling av driftskonseptet ved Seidajok. Behovet for døgnplasser for barn og unge skal dekkes gjennom klinikkavdelingen ved UPA i Tromsø og gjennom en familieavdeling i Karasjok. Familieavdelingen i Karasjok vil ha kompetanse på å behandle samiske barn med psykiske problemer. Det er i tillegg etablert et kompetansesenter i tilknytningen til familieavdelingen med det formålet å styrke kompetanse for behandling og oppfølging av samiske barn med psykiske problemer.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Sosial- og helsedirektoratet foreta en faglig vurdering av hvordan barn og unge skal følges opp i Finnmark etter endringen av driftskonseptet ved Seidajok. Direktoratet ble også bedt om vurdere dette i forhold til opptrappingsplanens forutsetninger. Direktoratet konkluderte i brev av 18. november 2003 med følgende: "SHdir anser det som fornuftig å legge om døgntilbudet ved Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem i sin nåværende form, og tilføre de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene med ressurser til å drive ambulant og familiebasert tiltak ut i kommunene. Helse Nord RHF må sørge for at fagkompetansen ved Seidajok ivaretas. Omlegging av døgntilbudet ved Seidajok må fases inn i tid med oppbygging av nye tilbud ved poliklinikkene, slik at tilbudet til barn og unge styrkes og ikke svekkes."

Departementet har lagt til grunn at det er faglige årsaker som er bakgrunnen for endringene. Det er derfor ikke foretatt ytterligere vurderinger av saken som avviker fra Helse Nords vedtak og Sosial- og helsedirektoratets vurderinger, men departementet har overfor Helse Nord forutsatt at endringene skjer i riktig rekkefølge, dvs. med oppbygging før nedbygging.

Ifølge Helse Nord har fagpersonellet ved Seidajok nå gjennomgått en omstilling for å kunne arbeide poliklinisk og ambulant ut mot kommunene. Dette bidrar til at kompetansen til de ansatte ved institusjonen ivaretas. I tillegg er det vist til at det gjennom Opptrappingsplanen etableres familieavdeling med mulighet for innleggelse av foreldre og barn og et nasjonalt kompetansesenter i Karasjok for å styrke behandlingskompetansen for samiske barn med psykiske problemer.

Styret i Helse Finnmark vedtok 29. april 2004 å utrede muligheten for å knytte Seidajok opp til barnevernet. Departementet er også orientert av Helse Nord om at det arbeides med å finne fram til alternativ bruk av institusjonen, men dette er en prosess som ikke er sluttført. I den forbindelse er det etablert kontakt mellom Helse Finnmark, barnevernet ved BUFETAT og Tana kommune for å kunne etablere et mulig barnevernstilbud ved Seidajok. Bygget eies av Helse Nord/Helse Finnmark, og det framtidige eierforholdet av bygningsmassen ved Seidajok må avklares i dialog mellom helseforetaket og kommunen. Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Nord ser positivt på tiltaket og den prosess som nå er i gang om å finne fram til alternativ bruk av Seidajok.