Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:702 (2004-2005)
Innlevert: 19.04.2005
Sendt: 20.04.2005
Besvart: 26.04.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I tråd med budsjettproposisjoner i 2004 og 2005 har det vært arbeidet for en sammenslåing av stiftelsene Jordforsk og NORSØK og det statlige forvaltningsorganet Planteforsk til Bioforsk AS fra 1. juli 2005.
Vil statsråden sørge for at dette selskapet blir etablert i tråd med tidligere vedtak?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2005 legger Regjeringen opp til at de tre institusjonene Jordforsk, NORSØK og Planteforsk skal slås sammen til et aksjeselskap "Bioforsk AS" fra 1. juli 2005. Eiendommene som Planteforsk forvalter, skal organiseres innenfor stasforvaltningen. Ut fra Landbruks- og matdepartementets egne forutsetninger om aksjemajoritet er statens finansieringsbehov beregnet til minimum 61 mill. kr.
På møte med styrelederne i de berørte institusjonene 4. april 2005 orienterte Landbruks- og matdepartementet om at det var usikkert om aksjekapitalen vil bli bevilget, og at det bør vurderes en modell der Planteforsks nåværende virksomhet videreføres som selvstendig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter under navnet Bioforsk, og at de to stiftelsene inviteres til å legge sine faglige og økonomiske virksomheter inn i denne institusjonen.
Sammenslåingen av Jordforsk, NORSØK og Planteforsk har vært behandlet i statsbudsjettet siden 2000/2001. Det er gitt klare føringer på at en slik sammenslåing var sterkt ønskelig fra Landbruks- og matdepartementets side. Det skapes nå stor uro ved de to private stiftelsene NORSØK og Jordforsk ved at staten legger opp til en deprivatisering av frie forskningsstiftelser.
Dette har vært en lang prosess som har krevd store kostnader og slitasje for de to forskningsstiftelsene. Det er av interesse å høre hvordan Landbruks- og matdepartementet har tenkt å gå videre i denne saken.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Som representanten Hedstrøm skriver, har de tre instituttene gjennom flere år lagt ned et stort og godt arbeid for å legge til rette for sammenslåingen til Bioforsk AS, i tråd med opplegget i statsbudsjettet for 2005.

For meg er det sentralt at den endelige beslutningen om etablering av et felles institutt ivaretar visjonen som ligger til grunn for tidligere vedtak, og det betydelige faglige og administrative samordningsarbeidet som er gjort gjennom flere år. Samtidig er det avgjørende for instituttets fremtid at det er basert på et eiermessig og økonomisk grunnlag som gir tilstrekkelig frihet og styrke til å kunne utvikle seg til et sterkt nasjonalt forskningsinstitutt med nødvendig internasjonal spisskompetanse. Instituttet vil også ha viktige oppgaver knyttet til regionale- og distriktspolitiske problemstillinger, slik de tre enkeltinstituttene har i dag.

Jeg er enig med representanten Hedstrøm i at den relativt lange forhistorien nå krever at det fattes endelig beslutning. Regjeringen vil derfor legge saken frem for Stortinget i revidert nasjonalbudsjett for 2005 med forslag til en løsning som totalt sett best ivaretar hensynene nevnt ovenfor.