Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:710 (2004-2005)
Innlevert: 21.04.2005
Sendt: 21.04.2005
Besvart: 29.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I VG 15. april 2005 kunne vi lese at rektoren ved Foss videregående skole, har gitt lærerne beskjed om at karakteren i gym skal settes opp. Han forlanger at karakterene i kroppsøving skal opp fra et snitt på 3,90 til 4,3. De lave karakterene i gym, sett i forhold til andre skoler, svekker Foss videregående skole i konkurranse med andre skoler, ikke minst i forhold til de mange nye private skolene som ser ut til å komme, sier rektoren.
Ser statsråden at den økte konkurransen mellom skoler kan ha slike negative konsekvenser?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg har registrert at rektor ved Foss videregående skole har gitt noen av sine lærere skriftlig beskjed om at standpunktkarakterer i kroppsøving inneværende vår må settes høyere enn tidligere år. Rektor har grunngitt dette med at karakterene i kroppsøving på Foss har vært lavere enn på sammenlignbare skoler. Han mener de lave karakterene er uheldig for elevene når de skal søke til videre studier, og for skolen når den skal konkurrere med andre skoler om fremtidige elever.

Rektors brev til lærerne om saken synliggjør at det kan være ulik vurderingspraksis mellom skoler og lærere. Brevet viser også at det kan eksistere uklarheter om rektors rolle når standpunktkarakterer skal settes. Verken rektor ved Foss videregående skole eller andre rektorer har anledning til å be sine lærere sette fagkarakterer ut fra andre kriterier enn elevenes faglige prestasjoner i forhold til de målene som er satt i læreplanene.

Jeg mener at den hovedutfordringen vi står overfor på dette området er å få til en rettferdig og likeverdig karaktersetting for elever. I arbeidet med innføringen av Kunnskapsløftet er det naturlig å se dette i sammenheng med det pågående arbeidet med nye læreplaner. Læreplanene får nå klarere kompetansemål enn tidligere, og de bør også beskrive det som er spesielt for vurderingen i det enkelte faget. Begge disse forhold vil gjøre det enklere for lærerne å foreta en riktig vurdering av elevenes prestasjoner i fagene.