Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:718 (2004-2005)
Innlevert: 22.04.2005
Sendt: 25.04.2005
Besvart: 29.04.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Frå borgarkrigen på 80-talet og drapet på erkebiskop Romero går det ein raud tråd til dagens ulike hendingar med drap og truslar ovanfor opposisjon og andre organiserte på ein slik måte at eg finn grunn til å spørje om Regjeringa har tatt eller vil ta noko initiativ for å påverke situasjonen i El Salvador, og samtidlig uttrykke bekymring for kva som skjer ovanfor salvadoranske myndigheiter?

Begrunnelse

I El Salvador aukar truslar og vold mot personar og organisasjonar på venstresida. Det er grunn til bekymring over utviklinga i El Salvador. Rapportar tyder på at både ånd og innhald i fredsavtalen frå 1992 ikkje blir respektert av Regjeringa. Fredsavtalen påla partane å fjerne de voldelige strukturane ved å oppløyse de interne tryggingsstyrkane og paramilitære styrkane, redusere militærets rolle gjennom reduksjon av hæren, og oppretting av et nytt sivilt politivesen. Fredavtalens ånd gikk klart ut på at bare rettferd og demokrati kan på sikt avskaffe vold som virkemiddel. Arbeidet for eit rettferdig og demokratisk El Salvador må derfor også kunne seiast å være ein del av avtalen.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: El Salvador bærer i dag preg av å være i det som kan kalles en post-konfliktsituasjon, noe som kommer til uttrykk ved svært høye tall på kriminalitetsstatistikker.

Gjennomføringen av fredsavtalene fra januar 1992 har stort sett blitt vurdert som vellykket. De væpnede styrkene ble redusert til halvparten allerede det første året etter fredsslutningen, og de har i hovedsak holdt seg borte fra den politiske og økonomiske arena siden den gang. I tillegg til avmilitarisering ble det foretatt en utrenskning av militære tjenestemenn beskyldt for menneskerettighetsbrudd og korrupsjon. Et nytt sivilt politi (PNC) ble også etablert, blant annet ved hjelp av støtte fra Norge på opplæringssiden.

Menneskerettighetsutfordringene landet står overfor i dag er i særlig grad knyttet til kampen mot voldskriminalitet og kriminelle ungdomsgjenger, og utfordringene er dessuten relatert til korrupsjonen. Myndighetene fører en nulltoleransepolitikk overfor disse ungdomsgjengene, og dette har ført til hard kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner.

Det er imidlertid ikke statlig politikk å forfølge menneskerettighetsaktivister eller opposisjonelle i El Salvador.

Utenriksdepartementets kontakter i landet opplyser at det ikke har funnet sted en økning i politisk motivert vold eller trusler om vold i landet.

Men det forekommer klager fra arbeidstakere om at regjeringen hindrer disse i å utøve deres organisasjonsrett. Klagene har i noen tilfeller fått støtte fra Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonens (ILOs) komité for forsamlingsfrihet. Fra norsk side vil vi fortsatt følge denne saken nøye, både i El Salvador og i forhold til behandlingen i ILO.