Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:722 (2004-2005)
Innlevert: 26.04.2005
Sendt: 27.04.2005
Besvart: 02.05.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det er i dag, 26. april 2005, avsagt en dom i Borgarting lagmannsrett som tar stilling til om Ifi OY Fotalabo Club sine forsendelser med verdi under 200 kr til norske forbrukere er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven.
Hva vil finansministeren gjøre for å sikre at ikke denne dommen får konsekvenser for annen handel på Internett foretatt av norske forbrukere?

Begrunnelse

Det oppstår i kjølvannet av dommen en usikkerhet i forhold til kjøp av varer over Internett der selger ikke spesifikt henvender seg til det norske markedet eller opptrer som aktør med base i Norge. Spørsmålet stilles med sikte på å få en avklaring på hvilke konsekvenser dommen vil ha for øvrig internetthandel, samt hvilke retningslinjer finansministeren vil trekke opp.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Borgarting lagmannsrett har kommet til at et utenlandsk postordreselskap som driver omsetning rettet mot norske forbrukere, skal likestilles med norske konkurrenter når det gjelder merverdiavgift. Det betyr at det postordreselskapet som denne dommen gjelder, av lagmannsretten i likhet med tingretten, ble vurdert å drive virksomhet som er så rettet inn mot det norske markedet at selskapet må registrere seg i avgiftsmanntallet i Norge og betale norsk merverdiavgift av omsetningen. Dette har også hele tiden vært avgiftsmyndighetens syn.

Lagmannsretten kom altså til at postordreselskapets vareomsetning i dette tilfellet fant sted i Norge og ikke i utlandet. Ved avgjørelsen har det kjøpsrettslige leveringssted vært et tungtveiende moment.

Dommen er ennå ikke rettskraftig. Det er derfor for tidlig allerede nå å trekke noen endelige konklusjoner mht. hvilke konsekvenser denne avgjørelsen vil få, bl.a. i forhold til tollgrensen på 200 kr. Selv om lagmannsretten i dette konkrete tilfellet kom til at selskapet ble ansett å drive merverdiavgiftspliktig virksomhet i Norge, vil dette etter departementets oppfatning ikke innebære at ethvert selskap som driver postordresalg mot Norge plikter å registrere seg her. Det fremgår bl.a. av dommen at konkrete elementer som hvor avtalen inngås, adresse for innlevering av filmpose og betalingssted i den konkrete saken i enda sterkere grad trekker i retning av å anse transaksjonene som omsetning i Norge. Tollgrensen på 200 kr vil derfor fremdeles gjelde ved innførsel av varer som kjøpes fra et utenlandsk selskap så fremt selskapet ikke anses for å drive merverdiavgiftspliktig omsetning i Norge.

Departementet vil sammen med Skattedirektoratet og Regjeringsadvokaten nå se nærmere på lagmannsrettens avgjørelse.