Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:731 (2004-2005)
Innlevert: 29.04.2005
Sendt: 02.05.2005
Besvart: 09.05.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Mange off-roadere ønsker seg steder hvor man kan få prøvd sine biler i ordnede forhold. Rena i Åmot kommune har hatt suksess med å tilrettelegge for slik kjøring, og kommunestyret la til rette for at det skulle skje videre innenfor et lukket område. Dette ble stoppet av Miljøverndepartementet, til tross for at det meste tilsa at det var greit. Men saken avslås fordi man skjønnsmessig vurderer det som om det området kan benyttes for "turkjøring".
Hvor lang kan en off-roadløype være for at den ikke skal kunne benyttes til "turkjøring"?

Begrunnelse

Fra Miljøverndepartementets begrunnelse:

"Flere momenter i denne saken kan tale for en godkjenning av banen. Banen avklares i reguleringsplan, slik at kravet til planavklaring oppfylles. Kjøringen vil foregå i regulerte og organiserte former. Banen ligger dessuten nær opp til utskytingsstedet for langdistanseskyting i Region Øst, og en slik samlokalisering av støyelementer kan synes hensiktsmessig.
Det er vanskelig å sette en grense for når et område blir så stort at kjøring der uten tvil må kunne betegnes som turkjøring. Den aktuelle banens størrelse og utstrekning synes imidlertid å gå utover det som er nødvendig og krysser etter departementets oppfatning grensen mot turkjøring."

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg ser det som svært viktig å unngå unødvendig motorferdsel i utmark. Motorferdselloven åpner for at det kan gis tillatelse til organisert off-road kjøring på terrengbane som er godkjent i reguleringsplan. Banen kan imidlertid ikke være så stor at kjøringen framstår som turkjøring. Regelverket setter ingen klar grense hvor stor en slik terrengbane kan være. Dette må vurderes konkret ut fra forholdene på stedet.

I den aktuelle saken kom Miljøverndepartementet til at reguleringsplanen ikke kunne stadfestes fordi den omfattet et område på mer enn 5 000 dekar med opparbeidede traktorveger og kjørespor. Reguleringsplanen ble vurdert å komme i konflikt med gjeldende retningslinjer etter motorferdselloven, som sier at området ikke må ha et omfang eller en utstrekning som gjør det naturlig å betegne bruken som turkjøring.

Vedtaket er ikke til hinder for etablering av en off-road bane i dette området. Av avgjørelsen framgår at en reguleringsplan for et vesentlig mindre område kan være forenlig med motorferdselloven. Det vil være opp til kommunen i samarbeid med fylkesmannen å foreta en nærmere avgrensning av området.