Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:749 (2004-2005)
Innlevert: 04.05.2005
Sendt: 04.05.2005
Besvart: 11.05.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bygging av bybane inngår som en del av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø som skal koordinere alle kollektivtilbud, miljø- og vegprosjekter i tyveårsperioden 2002-2021. I den senere tid har det pågått arbeid med å avklare hvem som skal påta seg det økonomiske ansvaret for driften av en bybane.dersom den bygges. Jeg er kjent med at statsråden har hatt en dialog med Bergen kommune om dette.
Hvilke økonomiske garantier for driften av bybanen har statsråden fått fra Bergen kommune?

Begrunnelse

Jeg hitsetter vedtak i Bergen bystyre fra møte 7. februar 2005:

Bergen bystyre behandlet saken i møte 7. februar 2005, sak 8-05, og fattet følgende
vedtak:

1. Bystyret vil understreke betydningen av at bybanen realiseres snarest mulig for å dempe bilbruken, styrke kollektivtrafikken og skape et bedre miljø.

2. I likhet med fylkeskommunen legger bystyret til grunn at det er fylkeskommunen som har forvaltningsansvaret for lokal kollektivtrafikk, når ikke annet er bestemt med hjemmel i Lov om yrkestransport, eller Lov om forsøk i offentlig forvaltning.

3. Bystyret vil fremholde at den foretatte kvalitetssikring av driftskostnadene for bybanen viser at dette tiltak i seg selv ikke representerer noen risiko for at tilskuddet til kollektivtrafikken i Bergen må økes.

4. Bystyret betrakter bybanen som del av det lokale kollektivtilbud, og som følge av dette inngår bybanen i det lokale forvaltningsansvar innenfor de rammer som til en hver tid overføres til kollektivformål fra staten.

5. Dersom forvaltningsansvaret for kollektivtrafikken ikke permanent blir lagt til Bergen kommune, men blir tilbakeført til Hordaland fylkeskommune når forvaltningsforsøket avsluttes, vil ansvaret for driften av bybanen tilsvarende bli overført til fylkeskommunen.

6. Bystyret legger til grunn at staten følger opp intensjonene om økt satsing på kollektivtrafikken i de store byene slik det fremkommer i Regjeringens Kollektivmelding og i Nasjonal transportplan.

Jeg viser spesielt til pkt. 4 og 5 der det tydelig fremgår at Bergen bystyre påtar seg et begrenset ansvar.
Videre viser til brev fra Samferdselsdepartementet av 14. april 2005 med ref: 02/1423-AMN, og hitsetter avsnitt 2 og 3: "Ovennevnte brev innebærer at Bergen kommune nå utvetydig tar ansvar for driften av bybanen i Bergen. Kommunen slår bl.a. fast at det forvaltningsnivå som til enhver tid har forvaltningsansvaret for kollektivtrafikken i Bergen, likeledes vil ha ansvaret for driften av bybanen. Kommunen påtår seg driftsansvaret innenfor Bergen kommunes samlede økonomiske ramme, inkludert overføringene fra staten til enhver tid. Dette innebærer at kommunen selv må bestemme hvordan et eventuelt underskudd skal finansieres.
Avklaringene fra Bergen kommune danner et viktig grunnlag for at Samferdselsdepartementet kan fremme sak for Stortinget om Bergensprogrammet, inkludert bybanen. Det legges opp til at Bergen kommune vil få ansvaret for kollektivtransporten i Bergen. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til hvordan dette konkret skal skje. Kommunens ansvar for kollektivtransporten må forvaltes i nært samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Departementet legger opp til å fremme saken om bybanen i Bergen i løpet av vårsesjonen."
Jeg er kjent med brev fra Byrådsleder i Bergen datert 25. april 2005 der bystyrets vedtak presiseres. Det er viktig at ansvaret er utvetydig avklart, og jeg ber statsråden gjennom svar foreta slik avklaring.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Bergen kommune har tatt på seg ansvaret for driften av en bybane i Bergen. Kommunen påtar seg driftsansvaret innenfor Bergen kommunes samlede økonomiske ramme, inkludert overføringene fra staten til enhver tid.

Det vurderes å overføre ansvaret for all kollektivtransport i Bergen til Bergen kommune. Ansvaret vil innebære at kommunen vil være ansvarlig for å fordele midler mellom ulike kollektivtilbud. Dersom kommunen overtar en ny oppgave av et slikt omfang, må kommunens samlede økonomiske ramme økes. På samme måte som det er overført midler fra fylkeskommunen til kommunen i forbindelse med forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Bergen, vil det være naturlig å overføre midler til kommunen fra fylkeskommunen på varig basis dersom kommunen overtar en fylkeskommunal forvaltningsoppgave permanent.

Med utgangspunkt i at Bergen blir ansvarlig forvaltningsorgan for kollektivtransporten i Bergen, vil kommunen naturlig også ha finansieringsansvaret for bybanen. Dermed vil også ansvaret for å løse en situasjon med eventuelt driftsunderskudd på bybanen være hos kommunen. En slik situasjon må, på linje med driftsunderskudd på andre tjenesteområder, løses innenfor kommunens økonomiske rammer, medregnet de statlige overføringer.

Det er på det nåværende tidspunkt ikke klart hvordan selve driften av bybanen vil bli organisert. Dersom driften av bybanen organiseres som en del av kommunen, må ansvaret for eventuelle driftsunderskudd håndteres på samme måte som driftsunderskudd som også kan oppstå på andre tjenesteområder. Dersom driften av bybanen organiseres i et selvstendig selskap, eksempelvis et kommunalt aksjeselskap, vil kommunen som eier kunne stille økonomiske krav til selskapet selv, om hvordan eventuelle driftsunderskudd skal håndteres.

Stortingsrepresentant Sortevik viser i begrunnelsen til sitt spørsmål til den brevkorrespondansen som har funnet sted mellom Bergen kommune og Samferdselsdepartementet, herunder departementets brev av 14. april 2005. Jeg vil avslutningsvis vise til at Samferdselsdepartementet i brev av 9. mai 2005 til Bergen kommune presiserer at vårt syn i brevet av 14. april 2005 ligger fast, og at dette også vil bli reflektert i den stortingsproposisjonen som vil bli fremmet for Stortinget om Bergensprogrammet i løpet av inneværende sesjon.