Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:761 (2004-2005)
Innlevert: 10.05.2005
Sendt: 10.05.2005
Besvart: 13.05.2005 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): I fjellbygda Hessdalen i Holtålen kommune har de fått beskjed om at nærbutikken blir nedlagt 1. oktober i år. Det bor 125 mennesker i bygda. Mange hytteeiere bruker butikken. Det er om lag 13 km fra denne butikken til neste dagligvarebutikk. Butikken er i dag det eneste dagåpne møtestedet i bygda.
Kan kriteriene for MERKUR-ordningen justeres eller bevilgninger økes slik at de få utkantbutikker som fortsatt eksisterer kan få livsnødvendig støtte til videre drift?

Begrunnelse

Hensikten med nærbutikkstøtten er at våre mest marginale samfunn kan beholde et helt nødvendig tilbud, og dermed bidra til å opprettholde bosetting i de mest spredt bebygde delene av landet. I dette og lignende tilfelle er det stor vilje til å bruke nærbutikken fordi den regnes som umistelig. Likevel er det vanskelig å få til lønnsom drift. Det vil også være vilje til en viss dugnadsinnsats for å f.eks. å oppruste lokaler der disse er nedslitt etter år med dårlig økonomi. En slik økt lokal innsats vil lettere kunne utløses ved at det åpnes for offentlige støtte via Merkur-programmet eller via f.eks. kommunale næringsfond eller regionale utviklingsmidler der det i dag er ingen eller meget trange bevilgningsrammer.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det er for 2005 bevilget til sammen 5 mill. kr over Nærings- og handelsdepartementets og Landbruks- og matdepartementets budsjett til utviklingstilskudd til butikker som ligger i utkantstrøk. Ordningen administreres av MERKUR-programmet som innenfor overordnede mål og retningslinjer har fastsatt kriterier for tilskudd.

Kriteriene er fastsatt for at støtten skal gå til de butikker som er av særlig betydning for bosetning og tjenestetilbud i lokalsamfunn og som har mest behov for slikt tilskudd. Det er stilt krav om at avstanden til nærmeste fullverdige innkjøpsalternativ skal være minst 30 km, unntaksvis ned til 20 km, eller ligge i vegløst samfunn/øy. Videre skal kundegrunnlaget ikke være høyere enn 70 husholdninger, unntaksvis 100 husholdninger. Disse kriteriene er satt for at ordningen skal treffe de butikker som har størst behov.

Når det gjelder spørsmålet om økte bevilgninger viser jeg til fremleggelsen av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006 i oktober.