Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:773 (2004-2005)
Innlevert: 12.05.2005
Sendt: 12.05.2005
Besvart: 24.05.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Mange private skoler får i disse tider svar på søknad om godkjenning av Utdannings- og forskningsdepartementet. En rekke kommuner/fylkeskommuner har uttrykt bekymring for konsekvensene for skolestrukturen lokalt hvis et stort antall private skoler får innvilget godkjenning av departementet.
Hvis en godkjenning av private skoler fører til vesentlige negative konsekvenser for vertsfylket, hvilke konsekvenser får det for departementets godkjenning?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Innledningsvis gjør jeg oppmerksom på at avgjørelsesmyndigheten i disse sakene er delegert til Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at Utdanningsdirektoratet behandler søknader om godkjenning av frittstående skoler i førsteinstans og at Utdannings- og forskningsdepartementet er klageinstans.

Retten til godkjenning av en frittstående videregående skole etter friskoleloven gjelder bare i den grad etableringen av skolen ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for vertsfylket. Fylkeskommunenes uttalelser er derfor en viktig del av beslutningsgrunnlaget i slike saker.

I et brev til Utdanningsdirektoratet datert 13. mai 2005 har departementet derfor bl.a. uttalt at "Søknadsbehandlingen må ta utgangspunkt i at søkere som oppfyller lovens vilkår, har krav på godkjenning, med mindre godkjenningen medfører vesentlige negative konsekvenser for vertsfylket. Fylkeskommunens vesentlighetsinnsigelse må avveies mot de hensyn som ligger bak godkjennings- og tilskuddsretten etter friskoleloven. Departementet viser her til formålet med loven som er å medverke til at det kan opprettast og drivast frittståande skolar, mellom anna skolar oppretta av religiøse og/eller etiske grunnar og skolar oppretta som eit fagleg-pedagogisk alternativ, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett § 2 nr. 2."

Kopi av brevet følger vedlagt.

Jeg legger til grunn at Utdanningsdirektoratet foretar en grundig og konkret vurdering av disse sakene og at direktoratet ikke godkjenner skoler i en utstrekning som vil medføre vesentlige negative konsekvenser for vertsfylket. Jeg vil også nevne at både søkeren og vertsfylket kan påklage et vedtak etter friskoleloven til Utdannings- og forskningsdepartementet.

Dersom det i ettertid likevel skulle vise seg at godkjenning av frittstående videregående skoler fører til konsekvenser for et vertsfylke som vedtaksorganet ikke har tatt høyde for, gir ikke dette grunnlag for å trekke skolenes godkjenning tilbake. Jeg viser i den forbindelse til forvaltningsloven § 35 og friskoleloven § 7-2. Det er derfor viktig at vedtaksorganet i forkant behandler søknader om godkjenning etter friskoleloven på en grundig måte slik at godkjenning av frittstående videregående skoler ikke fører til vesentlige negative konsekvenser for vertsfylket.

Vedlegg til svar:

Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet til Utdanningsdirektoratet, datert 13. mai 2005, vedrørende tolkning av friskoleloven § 2-2.

Se internettlenken:

http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/andre_dok/brev/045071-110005/dok-bn.html