Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:786 (2004-2005)
Innlevert: 13.05.2005
Sendt: 18.05.2005
Besvart: 20.05.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Selbu kommune har lenge forsøkt å få godkjent sin kommuneplans arealdel, men fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet diverse innsigelser. De har i lang tid forhandlet frem kompromisser hvor kommunen og fylkesmann har kommet hverandre i møte. Ifølge lokale politikere opplever de at reindrifts-forvaltningen fremmer innsigelser opptil 5 kilometer utenfor områder hvor de har beiterett.
Mener statsråden kommunen må imøtekomme innsigelser fra aktører som fremmer innsigelser langt utenfor grensa for sitt beiteområde?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Spørsmålet gjelder kommuneplanen for Selbu kommune. Ved telefonhenvendelse til fylkesmannen i Sør-Trøndelag har jeg fått vite at det er innsigelse fra områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag og Hedemark til områder for spredt fritidsbebyggelse. Fylkesmannen forbereder nå oversendelsen av saken til Miljøverndepartementet, og det er departementet som skal ta endelig stilling til innsigelsen når saken kommer inn.

Jeg kan derfor ikke kommentere spørsmålet om innsigelsen i dette tilfellet er berettiget. Dette vil jeg ta stilling til når saken behandles her.

Generelt vil jeg peke på at det skal skje en bred medvirkning i forbindelse med kommuneplanarbeidet, noe som er viktig for å få belyst alle berørte interesser. Sektormyndighetene, blant annet områdestyret for reindrift, skal medvirke i kommunens planarbeid. Det er viktig at kommunen gjøres kjent med nasjonale og viktige regionale interesser i en tidlig fase av planprosessen. For øvrig er det innført tidsfrister for bruk av innsigelse.