Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:789 (2004-2005)
Innlevert: 18.05.2005
Sendt: 19.05.2005
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 27.05.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Kulturministeren og Kristelig Folkeparti har holdt fanen høyt når det gjelder bekjempelse av pengespill. Sosialpolitiske, samfunnsmessige og moralske hensyn ligger bak. Disse hensyn settes åpenbart til side når det dreier seg om forvaltningen av Oljefondet. Ifølge Stavanger Aftenblad av 14. mai har Oljefondet investert i det Wall Street omtaler som "Sin Industry", og kjøpt aksjer i kasinoer, gamblingindustrier og enarmede banditter for mer enn 220 mill. kr.
Kan statsråden svare på om hun synes det er uproblematisk å tjene penger på spilleselskaper?

Begrunnelse

Forvalterne av Oljefondets milliarder kan ikke ha fulgt norsk spilledebatt. Norges største lotterigevinst kommer fra Italia og vinneren er Oljefondet. Oljefondet tjener dermed store penger på det statsråd Svarstad Haugland ønsker fjernet fra Norge, nemlig lotteriautomater. Det som ikke er greit for idrettslag og Redningsselskapet er allikevel helt greit for Statens Petroleumsfond. Dobbelmoral er også et ord.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet ble overført fra kultur- og kirkeministeren.

Finansdepartementet fastsatte etiske retningslinjer for Petroleumsfondet 19. november i fjor, som trådte i kraft 1. desember, i samsvar med omtalen i Revidert nasjonalbudsjett 2004. De etiske retningslinjene består av tre elementer:

1. Eierskapsutøvelse for å ivareta fondets finansielle interesser basert på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og for multinasjonale selskaper.

2. Filtrering av investeringsuniverset for selskaper som produserer særlig inhumane våpen (Graverutvalget pekte på klasebomber, kjernevåpen, antipersonellminer, kjemiske og biologiske våpen, brannvåpen, blindende laservåpen, ikke detekterbare fragmenter).

3. Uttrekk av selskaper der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konflikt, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Det er fastsatt relativt strenge kriterier for hva som skal kvalifisere for utelukkelse fra Petroleumsfondets investeringsunivers. Pengespill er ikke omfattet av disse kriteriene. Kriteriene er fastlagt for å hindre at fondet har en uakseptabel risiko for å medvirke til grove brudd på etiske normer som det er bred oppslutning om både i Norge og internasjonalt. Det er lagt til grunn at filtrering og uttrekk skal veies opp mot den etiske forpliktelsen overfor framtidige generasjoner til å sikre en god langsiktig avkastning, mot sannsynligheten for å endre selskapers atferd gjennom eierskapsutøvelsen og mer generelt mot andre virkemidler staten har til rådighet.