Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:791 (2004-2005)
Innlevert: 19.05.2005
Sendt: 20.05.2005
Besvart: 31.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Ifølge NRK-programmet Puls har eldre som får behandling ved en geriatrisk avdeling dobbelt så stor sjanse for å overleve og komme tilbake til et normalt liv enn de som ligger på en vanlig sykehusavdeling. Hvert år legges 250 000 pasienter over 75 år inn i norske sykehus. Av disse trenger 60 000 geriatrisk behandling. I de nærmeste tiårene vil antallet av de eldste eldre øke dramatisk.
Vil statsråden bidra til at det bygges opp geriatriske avdelinger ved det nye Ahus og ved andre norske sykehus?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det er økende dokumentasjon for at geriatrisk spesialisttilbud på andrelinjenivå fører til bedre behandlingsresultater og samtidig et redusert behov for varige pleie- og omsorgstjenester. Dette forutsetter bl.a. at nødvendig og tilstrekkelig behandling gis til rett tid. Pasienter som i særlig grad har nytte av geriatrisk spesialisttilbud, er de som har kroniske sykdommer. De har ofte et stort legemiddelforbruk, og de har en rekke ulike symptomer som følge av sviktende funksjoner.

De regionale helseforetakene skal sørge for at befolkningen i deres område får de spesialisthelsetjenestene de trenger. Dette inkluderer også hvilke tilbud som skal etableres ved de enkelte sykehusene. Tilbudet skal utformes i tråd med de overordnede politiske føringene, bl.a. i henhold til ny strategi for lokalsykehusene, som ble lagt fram for Stortinget i statsbudsjettet for 2005. I bestillingen fra departementet til de regionale helseforetakene som en oppfølging av lokalsykehusstrategien, er det lagt vekt på at sykehusenes rolle og oppgaver fortrinnsvis skal konsentreres om behovene i de store sykdomsgruppene, som syke eldre hører inn under. Geriatriske tilbud er viktige i denne sammenheng. I tillegg er det viktig med gode samhandlingsmønstre og tiltak mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, jamfør for eksempel de prisbelønte ("Det nytter prisen" for 2005) tiltakene Ullevål sykehus og Oslo kommune har iverksatt i forhold til de syke eldre i Oslo. Lærings- og mestringstiltak er også viktige for syke eldre, som ofte sliter med kroniske og langvarige sykdomstilstander, som de trenger veiledning til å mestre og leve med i hverdagen.

Det geriatriske tilbudet er varierende på landsbasis. Erkjennelsen av hvilken verdi et geriatrisk tilbud innebærer, er raskt økende. Det er imidlertid tidkrevende å utdanne nye spesialister i de medisinske fagområdene. Det er derfor gledelig at rapporter fra de regionale helseforetakene viser en økning både i antall overlegestillinger og i antall assistentlegestillinger (utdanningsstillinger) innenfor geriatri de siste fire årene. Antall utdanningsstillinger er økt fra 26 for fire år siden, til 42 stillinger nå. Bakgrunnstallene forteller videre at antall innbyggere per spesialist i geriatri er ujevnt fordelt mellom regionene, men at det samlet sett skjer en positiv utvikling for geriatrifeltet, og der forskjellene mellom regionene samtidig reduseres.

Den styrkingen som skjer av geriatri innen spesialisthelsetjenesten, er viktig. Like viktig er det å utvikle samarbeidet med og dermed bidra til en kompetanseheving innen førstelinjetjenesten, inklusive sykehjemmene. Vi har en rekke gode eksempler på slikt samarbeid - eksempler som vi, blant annet gjennom oppfølgning av lokalsykehusstrategien og arbeidet med strukturert samarbeid mellom helseforetakene og kommunene sikrer oss blir gjort kjent og benyttet til læring.