Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:792 (2004-2005)
Innlevert: 19.05.2005
Sendt: 20.05.2005
Besvart: 26.05.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede ønsker med dette å sette fokus på en sak som er omtalt i Jærbladet 11. mai 2005 om en person som ble utsatt for innbrudd i egen bolig. Vedkommende fakket en av de to tyvene og holdt tyven til politiet kom og hentet ham. Offeret fikk skryt av politiet for sin handling. Etter at tyven var pågrepet ble han sluppet ut igjen fordi han ikke kan staffes. Justisministeren har tidligere lovet at det skulle ryddes opp i slike tilfeller.
Hva vil justisministeren nå gjøre?

Begrunnelse

Under behandling av revisjon av straffeloven var temaet rundt strafferettslig utilregnelige personer mye berørt. Justiskomiteen har gjentatte ganger påpekt behovet for at samfunnet skal kunne beskyttes mot mennesker som er strafferettslig utilregnelig. Justisministeren har flere ganger, blant annet i Stortingets spørretime, tatt til orde for at dette skulle løses uten at noe har skjedd.
Lensmannen i Klepp, sier til den omtalte saken at" Me er litt makteslause i saker som dette". Så lenge dette er et faktum har justisministeren sammen med blant annet helseministeren en vesentlig uløst oppgave som må løses av hensyn til folk flest og deres behov for beskyttelse.
Et annet viktig moment et at disse menneskene kan komme til å bli benyttet av andre kriminelle bakmenn nettopp fordi de ikke kan straffes.
Jeg imøteser justisministerens svar med stor interesse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politiet skal forebygge og motvirke kriminalitet og beskytte personer mot kriminelle handlinger. Som jeg tidligere har framhevet, vil jeg understreke at det ikke er akseptabelt at lovbrytere med psykiske lidelser oppfattes å ha "fribillett" til å begå omfattende eller plagsomme lovbrudd.

Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet og Riksadvokaten for nærmere bakgrunnsinformasjon om sakens enkeltheter. Vedkommende person som ble omtalt i Jærbladet 11. mai 2005, er en av Rogaland politidistrikts såkalte "tilbakefallsforbrytere". Av personvernhensyn, vil jeg i denne sammenheng kun vise til at personen er funnet strafferettslig utilregnelig. Jeg må legge til grunn at de nødvendige og påkrevde avveininger er foretatt i denne konkrete sak.

Etter nåværende regler kan strafferettslige utilregnelige lovbrytere (straffeloven § 44 første ledd) dømmes til overføring til tvunget psykisk helsevern dersom de har begått alvorlige voldsforbrytelser, frihetsberøvelse, seksualforbrytelser, ildpåsettelse og lignende, jf. straffeloven § 39, eller i medhold av straffeloven § 39 a til tvungen omsorg (straffeloven § 44 annet ledd).

Riksadvokaten har understreket at i tilfeller hvor en tiltalt ikke kan stilles for retten på grunn av psykiske lidelser, må påtalemyndigheten forvisse seg om at lovbryteren virkelig er utilregnelig før saken henlegges. En psykosediagnose er i seg selv ikke tilstrekkelig. Ved mer omfattende eller plagsomme lovbrudd understreker riksadvokaten at det bør begjæres rettspsykiatrisk undersøkelse selv om lovbruddene ikke kan gi grunnlag for en særreaksjon, slik at man kan få sikkerhet for at straff ikke kan nyttes.

I denne saken har statsadvokaten i Rogaland henlagt saken på bakgrunn av vedkommendes utilregnelighet. Videre har statsadvokaten ikke funnet grunnlag for å reise sak om dom på tvungen omsorg, da vilkårene til "alvorlig" forbrytelse i straffeloven § 39 a ikke er oppfylt.

Selv om det kun er et fåtall lovbrytere som verken kan straffes eller dømmes til behandling, er jeg enig i at dagens rettstilstand ikke er tilfredstillende. I kjølvannet av gjennomgangen av forslaget til ny straffelov, er det derfor blitt nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere nærmere en utvidelse av anvendelsesområdet for særreaksjoner for utilregnelige. På bakgrunn av arbeidsgruppens drøftelser vurderer departementet nye lovregler som retter seg spesielt mot utilregnelige personer som begår klart samfunnsskadelig, men ikke farlig kriminalitet.

Arbeidet med dette vanskelige og sammensatte problemfeltet er gitt høy prioritet.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget med et forslag til løsning.