Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:797 (2004-2005)
Innlevert: 20.05.2005
Sendt: 23.05.2005
Besvart: 31.05.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Flere og flere studenter drar til utlandet, forelsker seg, blir gravide og gifter seg. Dette er bra. Norsk regelverk er imidlertid ikke tilpasset en slik utvikling.
Mener statsråden det er riktig at en vordende far som studerer i Hviterussland og er gravid med sin kongolesiske kjæreste ikke får visum for henne til å komme til Norge for å føde, og at han selv må betale sykehusoppholdet for sitt eget barn i Norge fordi kvinnen ikke er medlem av folketrygden, og hva vil hun foreta seg for å globalisere regelverket?

Begrunnelse

Saken er beskrevet i Oppland Arbeiderblad og jeg har selv mottatt melding fra den norske faren som ikke ønsker annet enn at hans sønn skal kunne komme til Norge for å bli født og gifte seg med moren for i fremtiden å søke familiegjenforening i Norge. Han regnes imidlertid som utvandret som student, noe som gjør at han ikke kunne søke familiegjenforening nå. Kjæresten har tidligere fått visum til Norge, men får det altså ikke nå.


Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Når det gjelder spørsmålet om en bestemt utlending som venter barn med en norsk borger bør få visum, viser jeg til at jeg ikke ønsker å uttale meg om enkeltsaker som er til behandling hos utlendingsmyndighetene. Generelt kan jeg imidlertid opplyse at det er adgang til å innvilge visum av mange ulike grunner; som turistopphold, i forretningsøyemed, og for besøk til familie og venner. Utlendingsmyndighetene har ingen særskilt praksis for tilfeller hvor gravide søker visum for å føde i Norge. Det avgjørende ved vurderingene er om de ordinære vilkårene for å få innvilget visum er oppfylt, slik som returforutsetning og midler til å dekke oppholdet i Norge. Det er opp til utlendingsmyndighetene å avgjøre om den aktuelle søknaden skal innvilges. Jeg er for øvrig informert om at den aktuelle søknaden er innvilget av norsk utenriksstasjon i Kiev 26. mai 2005.

Spørsmålet om dekning av utgiftene for sykehusopphold ved fødsel hører inn under arbeids- og sosialministerens område. Jeg har imidlertid blitt informert om at folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU) skriftlig har opplyst at de vil dekke utgifter i forbindelse med fødsel i den konkrete saken som ligger til grunn for representanten Holmås' spørsmål.

Med globalisert regelverk forstår jeg at regelverket er tilpasset dagens virkelighet blant annet ved at mange bor midlertidig i utlandet og ved at mange befinner seg i svært ulike livssituasjoner. Utlendingsloven tar til en viss grad høyde for dette allerede i dag, men dette var en av flere grunner til at jeg satte ned en lovkomité i 2001 med formål å revidere utlendingsloven. Ved oppfølgingen av lovforslaget som ble fremmet i NOU 2004:20, vil jeg ha fokus på aktuelle utviklingstrekk i samfunnet og på at brukere av utlendingsregelverket befinner seg i svært ulike livssituasjoner.