Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:799 (2004-2005)
Innlevert: 23.05.2005
Sendt: 24.05.2005
Besvart: 01.06.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det vises til EUs vanndirektiv som ble vedtatt i 2000. Direktivet innebærer store endringer i prinsippene for vannforvaltning, og det vil bestemme rammen for norsk vannforvaltning i årtier framover. Kommunesektoren står overfor store utfordringer når direktivet innlemmes i norsk lovgivning. Fremdeles er det uvisst hva direktivet vil medføre i praksis, både av administrativt, juridisk og økonomisk henseende.
Når vil statsråden ta initiativ til at de berørte parter trekkes inn i dette viktige arbeidet?

Begrunnelse

EUs vanndirektiv inneholder bl.a. et krav til etablering av miljømål for vassdrag og fjorder i Norge. Dette representerer en stor utfordring for kommunene.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Rammedirektivet for vann er et av EUs viktigste miljødirektiver og skal beskytte og om nødvendig forbedre, miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystnære sjøområder. Direktivet setter som mål at det skal oppnås såkalt god tilstand i vannforekomstene innen angitte frister. Dette innebærer at vannforekomstenes tilstand i liten grad skal avvike fra naturtilstanden.

I henhold til direktivet skal landet deles inn i vannregioner basert på nedbørfelt og en ansvarlig myndighet (vannregionmyndighet) skal utpekes i hver region. Regjeringen har bestemt at ett fylkesmannsembete skal utpekes som vannregionmyndighet i hver region.

Direktivet innfører et system der det skal utarbeides helhetlige forvaltningsplaner for vann i den enkelte vannregion. I forvaltningsplanen skal bl.a. direktivets miljømål presiseres og tilpasses den enkelte vannforekomst og det skal lages et tiltaksprogram for hvordan miljømålene skal nås. Dette vil berøre mange aktører på vannområdet, herunder kommunene. Representanter for disse aktørene, herunder representanter for interkommunalt samarbeid, vil bli invitert til å delta i arbeidet gjennom såkalte vannregionutvalg.

Jeg er også på sentralt nivå opptatt av å involvere kommunene i arbeidet med direktivet, og departementet har kontakt med KS om saken. Som representant for kommunene og fylkeskommunene er KS også invitert til å delta i en nasjonal referansegruppe for brukermedvirkning som skal ha sitt første møte 7. juni i år. Referansegruppen er tilknyttet direktoratsgruppen for rammedirektivet for vann og skal bidra med innspill og råd i det videre arbeidet med direktivet. På denne måten vil kommunesektoren kunne påvirke det pågående arbeidet på sentralt nivå med gjennomføringen av direktivet.

Direktivet vektlegger medvirkning fra berørte aktører i vannforvaltningen og det er utarbeidet en egen strategi for best mulig involvering av berørte interesser i dette arbeidet. Denne strategien vil bli sendt på alminnelig bred høring sammen med forslag til regelverk som skal gjennomføre rammedirektivet for vann i norsk rett. Jeg tar sikte på å sende forslagene ut på høring i løpet av sommeren.