Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:817 (2004-2005)
Innlevert: 26.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 03.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): I St.meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd fastslår Regjeringen at bruk av dyr i forskning og forsøk reduseres, og næringskomiteen sluttet seg enstemmig til dette målet.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at EUs kjemikalietestingsprogram REACH, som Norge skal delta i, medfører en økning av bruken av forsøksdyr i Norge?


Begrunnelse

Norge skal delta i EUs kjemikalietestingsprogram REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), som innebærer testing av både nye og allerede kjente kjemikalier. REACH vil benytte alternativer til dyreforsøk, men mange av testkravene medfører bruk av dyr. Siden REACH er såpass omfattende, er det stor sannsynlighet for at programmet vil føre til en stor økning av bruken av dyr i forsøk og forskning. Ifølge beregninger utført av Dyrevernalliansen, vil antall pattedyr i forsøk øke med nesten 24 000 i året i testperioden. Dette innebærer totalt sett 365 000 pattedyr.


Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier kan forårsake alvorlige skader hos både mennesker og dyr. Et styrket og forbedret regelverk på kjemikalieområdet er derfor viktig for både dyr og mennesker. Norge har derfor uttrykt generell støtte til Kommisjonens forslag til nytt regelverk på dette området, samtidig som vi har foreslått endringer som vil kunne styrke og forenkle regelverket.

I forslaget til regelverk i EU har en lagt opp til å unngå bruk av forsøksdyr, og dette er også en av målsettingene i regelverksforslaget. Derfor vil trolig kravene i det nye systemet i stor grad kunne gjennomføres uten bruk av forsøksdyr. Næringslivet vil også pålegges å dele på testresultater fremskaffet ved bruk av forsøksdyr for å sikre at man ikke dupliserer slike tester der disse brukes.

Selv om REACH vil fremskaffe store mengder ny informasjon om helse- og miljøfarlige kjemikalier, er det derfor usikkert om det vil føre til økt bruk av forsøksdyr slik det er fremholdt av Dyrevernalliansen.

Statens forurensningstilsyn (SFT) fikk 21. juni 2004 i oppdrag å vurdere konsekvenser av implementering av REACH i Norge. En slik analyse og vurdering av konsekvenser inkluderer gjennomgang av mange områder. Miljøverndepartementet presiserte den 16. juli 2004 i et eget brev overfor SFT at konsekvenser av dyreforsøk også skal inkluderes i denne konsekvensvurderingen. Resultatene fra den første fase av denne konsekvensvurderingen skal foreligge til høsten, og vi vil da kunne si mer presist om hvordan det nye europeiske kjemikalieregelverket vil påvirke bruken av forsøksdyr i Norge.