Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:819 (2004-2005)
Innlevert: 26.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 07.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I helsebudsjettet for 2003 ble det bevilget 1 mill. kr til KSUs prosjekt Samlokalisering Helseprosjekt Kongsvinger. Prosjektet har i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger kommune og regionene samt næringslivet i området, blitt utviklet til et unikt pilotprosjekt, som vil gi et mer helhetlig helsetilbud, en styrket infrastruktur og bedre utnyttelse av ressursene knyttet til Sykehuset på Kongsvinger.
Hvorfor har ikke Sykehuset Innlandet HF sørget for å realisere prosjektet?

Begrunnelse

Samlokalisering Helseprosjekt Kongsvinger er et prosjekt som bygger på en alliansebygging mellom ulike offentlige etater, offentlige instanser og næringslivet for å gi et mer helhetlig helsetilbud, en styrket infrastruktur og en bedre utnyttelse av ressursene i Kongsvinger kommune og i regionen og for å utvikle en fremtidsrettet bruk av Sykehuset på Kongsvinger.
Det å samlokalisere de ulike helsetjenester vil være praktisk for den enkelte bruker, men også kunne skape sterk helsefaglig kompetanse. Vektlegging på helselogistikk skulle gi pasientene et helsetilbud med alt på ett sted. Den enkelte som har behov for helsetjenester skulle finne alt på et sted, uavhengig av hvem som yter tilbudet. Kongsvinger-regionen skulle således kunne tilby et bedre tilbud til lavere kostnad enn i dag.
Det ble bevilget 1 mill. kr til prosjektet i St.prp. 1/2002 over Helsebudsjettet. Kongsvinger kommune og de øvrige kommuner i regionen har støttet prosjektet økonomisk, og det samme har SND, Kongsvinger Sykehus HF, private mv. Etter at Sykehuset Innlandet HF ønsket å gjennomføre DPS, distriktpsykiatrisk enhet, i egen regi, ble prosjektet redusert til ca. 10 000 kvadratmeter, hvorav Sykehuset Innlandet HFs andel utgjorde 14 pst. Prosjektet er kostnadsberegnet til i alt 290 mill. kr, hvorav Sykehuset Innlandet HFs andel utgjør en investering i størrelsesorden 45 mill. kr som skulle finansieres med en årlig leie i størrelsesorden 3,5 mill. kr pr. år. Prosjektet har mottatt lovord fra alle, og har bl.a. en rekke ganger vært behandlet både i styret i Sykehuset Innlandet HF og i Helse Øst RHF, med positiv innstilling. Den siste tiden har imidlertid Sykehuset Innlandet HF ved Torbjørn Almlid endret holdning og uten at dette er begrunnet tilsynelatende lagt prosjektet på is.
Det har vært reist spørsmål ved om forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser vil legge hindringer i veien for en OPS-avtale. Sykehuset Innlandet HF har tatt initiativ til å få utarbeidet en juridisk betenkning fra Wikborg Rein, datert 21. januar 2005, hvor det konkluderes med at med visse tilpasninger i leiekontrakten anses det mest sannsynlig at kontraktsforholdet vil bli vurdert som en reell leiekontrakt, og således være omfattet av unntaket for leiekontrakter i anskaffelsesforskriftenes § 1-3 (2) B.
Samlokalisering Helseprosjekt Kongsvinger er et unikt pilotprosjekt som med en alliansebygging og med et lokalt initiativ, i samarbeid med regionale og nasjonale partnerskap, fortjener å bli gjennomført.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Som representanten Alvheim viser til har det over flere år pågått planlegging av et mulig utbyggingsprosjekt i tilknytning til Kongsvinger Sjukehus, nå del av Sykehuset Innlandet HF. Konseptet har vært basert på samlokalisering mellom ulike offentlige og private helsetjenester gjennom en privatfinansiert utbygging. Departementet har tidligere vurdert prosjektideen som interessant, og var en av flere bidragsytere til utarbeidelse av et forprosjekt gjennom en bevilgning på 1 mill. kr i statsbudsjettet for 2002, ref. St.prp. nr. 1 (2001-2002).

Sykehuset Innlandets utgangspunkt for samarbeidet har vært tidligere vedtak om utbygging av et distriktspsykiatrisk senter (DPS) i tilknytning til sykehuset på Kongsvinger, samt behov for oppgradering av lokaler til enkelte funksjoner. Etter en totalvurdering har Sykehuset Innlandet HF nå konkludert med at den planlagte utbyggingen i regi av Kongsvinger Sjukehus Utvikling ikke kan gjennomføres i sin nåværende form. Dette er begrunnet både i formelle hindringer og økonomiske forhold.

Fra departementets side er det tidligere gitt åpning for at regionale helseforetak kan vurdere mulig offentlig-privat samarbeid i forbindelse med investeringsprosjekter (jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004)). Det er samtidig understreket at mulige framtidige prosjekter etter denne type samarbeidsmodell må ivaretas innenfor ordinære budsjetter og prioriteringer, og formelle rammer som gjelder for foretakene. Den planlagte utbyggingsmodellen på Kongsvinger er basert på at et privat selskap vil bygge og eie bygningsmasse, mens sykehuset og andre interessenter skal leie lokaler. Prosjektet vil m.a.o. gi langsiktige økonomiske bindinger over framtidige budsjetter. Vurdering av og beslutning om mulig gjennomføring av prosjektet, er et anliggende for Helse Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF, som må vurdere muligheter, begrensninger og kostnadsimplikasjoner i forbindelse med dette prosjektet, så vel som for øvrige investeringsprosjekter i regionen.

Styret i Sykehuset Innlandet HF har tidligere stilt seg positiv til at utbyggingen ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger skulle gjennomføres (jf. styresak av 30. juni 2004). Samtidig ble det gjort klart at saken ble ansett å ha prinsipiell betydning, og det hersket usikkerhet om en gjennomføring ville få framtidige konsekvenser for foretakets låne- og tilskuddsbevilgninger. Saken ble oversendt for behandling i regionalt helseforetak Helse Øst RHF. Også det regionale helseforetaket har i utgangspunktet stilt seg positiv til samlokaliseringsprosjektet på Kongsvinger. Samtidig så man behov for å foreta en fornyet vurdering av avtalen i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser og bestemmelser om låneopptak for helseforetak. Den aktuelle avtalen er forelagt vurderinger fra advokater og foretakets revisor.

Etter en totalvurdering har altså Sykehuset Innlandet HF nå konkludert med at det foreligger flere hindringer som vanskeliggjør gjennomføringen av en privatfinansiert utbygging ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger (jf. styremøte av 10. mars 2005). Styret legger særlig vekt på hensynet til regelverket om offentlige anskaffelser. Videre er det vurdert at kontrakten vil kunne være å betrakte som såkalt finansiell leasing, som er en finansieringsform helseforetakene ikke har anledning til å inngå. DPS-utbyggingen er besluttet å gjennomføre i egen regi. Når det gjelder arealer for øvrige funksjoner som var planlagt å inngå i prosjektet, er vurderingen at prosjektets kostnadsnivå framstår høyt og en eventuell tilpassing av den aktuelle leieavtalen vil svekke foretakets interesser ut over hva som oppfattes som akseptabelt. Sykehuset Innlandet ønsker også å se Kongsvinger-sykehusets behov i lys av det pågående strategiarbeidet "Prosjekt 2020".

Styret stiller seg imidlertid fortsatt positiv til at det etableres kommunale, interkommunale, fylkeskommunale og eventuelle private helsetjenester ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger. Etter styrets siste vedtak har styreleder og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF tatt initiativ til dialog med Kongsvinger kommune om mulig videre samarbeid på det grunnlag som nå foreligger.