Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:822 (2004-2005)
Innlevert: 27.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 01.06.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det vises til mulig sammenheng mellom kvikksølvdamp fra amalgam og helseskader hos tannlegeassistenter og deres barn. Det kan ikke utelukkes at tannleger rammes. Farene ved amalgambruk har vært sterkt debattert lenge.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle forhold i denne saken blir klarlagt gjennom uavhengige undersøkelser, at det offentliges ansvar for eventuell mangelfull informasjon og regelverk klarlegges, og hvilke akutte tiltak som settes i gang nå for å hindre skader?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Arbeids- og sosialdepartementet har iverksatt tiltak for å klarlegge ev. sammenhenger mellom tidligere kvikksølveksponering og helseeffekter i tannhelsetjenesten. Vi har i denne forbindelse bedt Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om å foreta de nødvendige forundersøkelser av mulighetene for og hensiktsmessigheten av nærmere forskning på dette området. Instituttet skal i denne forbindelse også beskrive og belyse annen relevant nyere forskning som finnes i og utenfor landet om dette tema. Forundersøkelsen omfatter bl.a. gjennomgang av et stort datamateriale som hentes fra Riksarkivet.

STAMI er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø- og arbeidshelseområdet, og innehar bl.a. høy ekspertise på sammenhengen mellom kjemisk eksponering og helseeffekter. Instituttet er høyt internasjonalt anerkjent og har også et godt faglig samarbeid med øvrige forskningsmiljøer. Jeg viser også til kommunalkomiteens budsjettinnstilling for 2005-budsjettet (Budsjett-innst. S. nr. 5 (2004-2005)).

Anbefalingene fra instituttet vil foreligge i departementet før 1. august. Det vil deretter bli tatt stilling til hvilke forskningsprosjekter som ev. skal iverksettes. Blant annet foreligger det en søknad om støtte på til sammen 10 mill. kr til et prosjekt om tannlegeassistenters helse relatert til kvikksølvpåvirkning i arbeidsmiljøet fra Universitetet i Bergen.

I tillegg til ovennevnte undersøkelse, utarbeides det nå dokumentasjon over myndighetenes oppfølging av mulig helseskadelig kvikksølvseksponering i arbeidet. Dette omfatter myndighetenes innsats, både mht. kunnskapsutvikling, tilsyn og veiledning.

På bakgrunn av at farlig eksponering for kvikksølv i praksis ikke anses å være et problem i norsk arbeidsliv i dag, har Norge så langt ikke justert den administrative normen for kvikksølv i takt med kunnskapsutviklingen på feltet. Arbeidsmiljømyndighetene har imidlertid nå igangsatt en prosess for å senke den administrative normen for kvikksølv slik at denne kommer på et nivå tilsvarende det som anbefales i EU. Dette hovedsaklig på bakgrunn av at det gir en uheldig signaleffekt dersom Norge opererer med en administrativ norm for kvikksølv som er høyere enn de fleste andre europeiske land. Forslaget til revisjon av den administrative normen for kvikksølv i tråd med dette er sendt på en bred høring med frist 15. august i år.

Siden man i tannhelsetjenesten i dag ikke lenger benytter kobberamalgam vil igangsettelse av akutte tiltak for å hindre skader som følge av eksponering for kvikksølvdamp ikke være relevant. Det er imidlertid et fokus på plastmateriale som kan gi fingerallergi der det ikke brukes hansker. Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsmiljøet ved tannlegekontorer, og har bl.a. nylig gjennomført en egen satsing rettet mot tannlegekontorer i Nord-Norge. Resultatene av denne satsingen var at 12 av 19 besøkte virksomheter fikk pålegg (om stoffkartotek, internkontroll, ventilasjon, kartlegging av belastningslidelser). Også i tannhelsetjenesten er det selvsagt arbeidsgivers ansvar å sørge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Resultatene av Arbeidstilsynets satsing er således bl.a. publisert i Tannlegeforeningens Tidende, og er også gjengitt på Den Norske Tannlegeforenings internettsider.