Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:834 (2004-2005)
Innlevert: 31.05.2005
Sendt: 31.05.2005
Besvart: 08.06.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i behandlingen av søknadene om opprettelse av privatskoler, herunder skoler med start i 2006, slik som Fokuskirkens friskole i Drammen?

Begrunnelse

Fokuskirken har søkt om å starte friskole i Drammen. Søkeren opplever at behandlingstiden i Utdanningsdirektoratet tar lengre tid enn ønskelig. Søknaden ble sendt innen desember 2004, men ved forespørsel nylig ble det sagt at man ikke kunne vente seg noe svar før ut på høsten. Jeg har forståelse for at departementet prioriterer søknader som gjelder oppstart høsten 2005, og at søknader som gjelder skolestart i august 2006 må vente noe. Jeg er også klar over at det er en stor søknadsmengde som skal behandles. Samtidig så ønsker søkeren en best mulig forberedelsesperiode, hvor de kan ha ro til å planlegge, finne lokaler, fortsette å jobbe med den gode dialogen med kommunen osv. Det er derfor å håpe at noe kan gjøres for å fremskynde søknaden.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Søknadsfristen for oppstart av nye frittstående skoler og endringer ved allerede godkjente frittstående skoler for skoleåret 2005/2006 var 15. juni 2004. Den tilsvarende søknadsfristen for etterfølgende skoleår er 1. april kalenderåret før skolen ønsker å starte opp/iverksette endringene. Formålet med fristen er blant annet å skape forutberegnelighet for godkjenningsmyndigheten, slik at nødvendige ressurser kan settes av til de ulike fasene av søknadsbehandlingen.

Utdanningsdirektoratet har mottatt et betydelig antall søknader om godkjenning etter friskoleloven. De søkerne som har søkt innen den fastsatte fristen 15. juni 2004 med tanke på oppstart skoleåret 2005/2006, har en berettiget forventning om at deres søknader ferdigbehandles slik at de som godkjennes kan starte virksomheten i august 2005. Dette er også i samsvar med god forvaltningsskikk. Utdanningsdirektoratet må på denne bakgrunn prioritere disse sakene.